Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

Podklady ke zpracování záměrů
bezbariérových tras pro
Národní rozvojový program mobility pro všechny

Praha
září 2004


Záměr bezbariérové trasy pro
Národní rozvojový program mobility pro všechny

          Na základě zkušeností z vyhlášených dotačních řízení pro rok 2003 a 2004 Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen „program mobility“) byl podstatně rozšířen počet institucí a tím i finančních zdrojů, podílejících se na programu mobility (viz. Vládní plán financování programu mobility). Program mobility je zaměřen na komplexní řešení bezbariérového pohybu po městě/obci. V rámci programu mobility budou podpořena taková opatření, která povedou ke zvýšení bezpečnosti a zpřístupnění částí města (obce), které jsou za současného stavu jen těžko dosažitelné či zcela nedostupné pro obyvatele s omezenou schopností pohybu a orientace.

          V návaznosti na tuto základní myšlenku předkládá město/obec ve stanoveném termínu záměr bezbariérové trasy. Záměrem bezbariérové trasy se rozumí návrh komplexního řešení svobodného pohybu ve městě/obci, který má podobu návrhu komplexní bezbariérové trasy. Záměr je tvořen řadou jednotlivých projektů, kde projektem se rozumí dílčí akce na bezbariérové trase jako např. odstraňování bariér v dopravě, úpravy chodníku, zpřístupnění budov institucí a úřadů ležících na bezbariérové trase apod.

Finanční vstupy

          Způsob financování upravuje Vládní plán, který využívá stávajících programů reprodukce majetku. Při podávání žádostí o spolufinancování jednotlivých projektů je proto třeba dodržovat pravidla jednotlivých projektů. Z hlediska financování jsou dvě kategorie projektů:

a)   bezbariérové úpravy plně hrazené z rozpočtů příslušných institucí

      -   ústřední orgány státní správy, úpravy hrazeny z rozpočtových kapitol příslušných ústředních orgánů

      -   úřady práce, z rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, programy:
          213 110 Rozvoj a obnova mat. tech. základny České správy sociálního zabezpečení
          213 210 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Správy služeb zaměstnanosti

      -   úřady finanční, celní, apod. z rozpočtové kapitoly Ministerstva financí, programy:
          212 110 Rozvoj a obnova mat. tech. základny územních finančních orgánů
          212 210 Rozvoj a obnova mat. tech. základny celní správa
          212 310 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

      -   soudy, z rozpočtové kapitoly Ministerstva spravedlnosti, program:
          236 110 Rozvoj a obnova mat. tech. základny regionálních složek justice

      -   katastrální úřady, z rozpočtové kapitoly Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

      -   služebny policie ČR, z rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, program:
          214 112 Rozvoj a obnova mat. tech. základny Policie ČR

      -   budovy pošt, z rozpočtu České pošty s.p.

b)  podílové financování bezbariérových úprav, kdy je přispíváno z rozpočtů dotčených institucí

      -   školská zařízení a zařízení tělovýchovy, z rozpočtu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, programy:
          233 110 Rozvoj a obnova mat. tech. základny státních škol a výchovných zařízení
          233 310 Rozvoj a obnovy mat. tech. základny UK v Praze
          233 320 Rozvoje a obnovy mat. tech. základny ČVUT v Praze
          233 330 Rozvoj a obnova mat. tech. základny MU v Brně
          233 340 Rozvoj a obnova mat. tech. základny veřejných vysokých škol
          233 510 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny sportu a tělovýchovy

          ze Všeobecné pokladní zprávy, z programu 
          298 210 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálního školství

      -   zdravotní zařízení, z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, programy:
          235 020 Rozvoj a obnova mat. tech. základny zdravotnického školství a vzdělávání
          235 110 Rozvoj a obnova mat. tech. základny fakultních nemocnic
          235 120 Rozvoj a obnova mat. tech. základny nemocnic ve státním vlastnictví
          235 130 Rozvoj a obnova mat. tech. základny státních léčebných ústavů
          235 210 Rozvoj a obnova mat. tech. základny regionálního zdravotnictví
          235 310 Podpora rozvoje zdravotní péče
          235 320 Rozvoj zdravotně sociální péče
          335 010 Výstavba a technická obnova nemocnic a léčebných zařízení v působnosti Ministerstva zdravotnictví

      -   zařízení sociální péče, z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, z programu:
          213 310 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny sociální péče a služeb

      -   muzea, divadla, galerie nebo obdobná zařízení, z rozpočtu Ministerstva kultury, z programů: 
          234 110 Rozvoj a obnova mat. tech. základny státních kulturních zařízení
          234 210 Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regionálních kulturních zařízení

      -   radnice (městské úřady), ze Všeobecné pokladní zprávy, z programu
          298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury

      -   zpřístupňování dopravy
          z Ministerstva dopravy, z programu:
          227 620 Podpora obnovy vozidel regionální a městské dopravy

          z Ministerstva pro místní rozvoj, z programu:
          217 210 Podpora cestovního ruchu

          ze Všeobecné pokladní správy, z programu:
          298 110 Podpora rozvoje a obnovy regionální infrastruktury

Struktura předkládaného záměru bezbariérové trasy

Předkládaný záměr musí obsahovat předepsané náležitosti dle kapitoly 5.3 programu mobility. Při zpracování záměru bezbariérové trasy postupuje navrhovatel dle následujících bodů:

Charakteristika řešeného území

- Identifikace území 
popis města či obce, občanské vybavenosti obce, a okolí, stávající situace v dopravní obslužnosti a přístupu občanů k úřadům a institucím a identifikace bariér v  řešeném území.

- Demografické údaje
počet obyvatel, doplnit i odhadem počtu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, rozčlenění těchto obyvatel do více skupin např. počet obyvatel ÚSP, PP apod.

Návrh bezbariérové trasy
Na základě výše uvedených údajů je zpracován návrh bezbariérové trasy. Bezbariérová trasa spojuje nejdůležitější místa obce (včetně úřadů a institucí) a zajišťuje bezbariérový pohyb občana po městě/obci.
Pro zdárnou realizaci je třeba záměr rozčlenit na jednotlivé projekty. Po vypracování návrhu bezbariérové trasy, osloví navrhovatel jednotlivé instituce (viz Vládní plán) ležící na navrhované trase a společně vypracují časový harmonogram realizace bezbariérové trasy.

Rozdělení bezbariérové trasy na dílčí projekty
každý jednotlivý projekt by měl obsahovat:

a)   dokumentaci k navrhovaným změnám,
      zákresy navržených úprav do plánu budovy, města/obce atd. (např. bezbariérové úpravy uvnitř budov či úpravy vstupů, pěší trasy s vyznačeným umístěním vodorovného a svislého dopravního značení)

b)   analýzy a hodnocení stávajícího stavu,

c)   návrhy na odstraňování bariér,
      Možnosti odstranění zjištěných překážek a návrh úprav: vodorovné a svislé dopravní značení, úprava chodníků a obrubníků, výstavba či úprava ramp, odstranění předmětů bránících pohybu v průchozím profilu chodníku, úprava zastávek hromadné dopravy, úpravy vstupů do budov, pohyb po budově apod. (možnost dokumentovat fotografickou přílohou)

d)   zařazení projektu do časového harmonogramu (etapizace),

e)   finanční plán (specifikace nákladů na realizaci projektu)
      (finanční vyjádření nákladů na odstranění bariér)

f)   doklad o vlastnictví nebo spoluvlastnictví pozemků a objektů, kterých se projekt týká,

g)   vyjádření odpovídajícího orgánu veřejné správy o veřejné prospěšnosti projektu,

h)   podrobně definované a rozpracované části projektu tak, jak mají být financované z rozpočtů jednotlivých institucí zajišťujících finanční podíl,

i)   celková výše rozpočtovaných nákladů na realizaci projektu,

j)   výše příspěvku požadovaná pro příslušný kalendářní rok z rozpočtů jednotlivých institucí zajišťujících finanční podíl,

k)   prohlášení statutárního zástupce žadatele o vlastních prostředcích účelově určených na realizaci projektu v příslušném kalendářním roce.

Dalšími specifickými náležitostmi projektu jsou podmínky stanovené zvláštními pravidly institucí podílejících se na financování projektu.
Tyto podmínky naleznete:

-   na internetové adrese Státního fondu dopravní infrastruktury:
    http://www.sfdi.cz/prispevky2004.htm

-   na internetové adrese Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
    http://www.msmt.cz/files/htm/MET_StSP_PRO_OPRO.htm

-   na internetové adrese Ministerstva zdravotnictví:
    http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=46

-   na internetové adrese Ministerstva dopravy:
    http://www.mdcr.cz/text/archiv2004/dotace2004.htm

-   na internetové adrese Ministerstva pro místní rozvoj
    http://www.mmr.cz/index.php?show=001027004

pro bližší informace k výše uvedeným projektům můžete kontaktovat:
-   za Státní fond dopravní infrastruktury:
    ing. Karel Havlíček, tel. 226 097 346, email: havkar@sfdi.cz

-   za Ministerstvo zdravotnictví: 
    ing. Pavel Havlín, tel. 224 972 626, email: havlin@mzcr.cz

-   za Ministerstvo kultury:
    Ctirad Vrána, tel. 233 322 450, email: Ctirad.vrana@mkcr.cz

Projekt, který nebude mít všechny výše uvedené náležitosti nebo nebude splňovat jiné podmínky programu mobility, bude vyřazen z dalšího projednávání a vrácen předkladateli. Vrácený projekt je možno po doplnění chybějících náležitostí opět předložit vyhlašovatelům k projednání.

Hodnocení záměrů

Kritéria hodnocení se zaměřují na komplexní bezbariérové trasy v rámci daného města
Hlavní ukazatele hodnocení se vztahují ke konkrétním činnostem a měří se např.:

  • délka přístupných pěších tras,
  • počet bezbariérových vstupů do institucí, úřadů a dopravních prostředků,
  • počet přístupných dopravních řetězců,
  • počet prvků informačních systémů, vizuálních, akustických, elektronických, hmatných,
  • zvýšením bezpečnosti dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a prostorové orientace atd.

Doporučená literatura

Pro identifikaci překážek a samotné zpracování projektové dokumentace Vám doporučujeme následující prameny:

Vyhláška MMR ČR č. 369/2001 Sb.

Skopec Jan a kol., Stavby bez bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, MMR ČR, Praha, 1999

Skopec Jan, Bezbariérové řešení staveb, MMR ČR, Praha, 2002

Navrhování staveb pro samostatný a bezpečný pohyb nevidomých a slabozrakých osob, ČKAIT, 2002
http://www.sons.cz/docs/bariery/