Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

Národní rozvojový program
mobility pro všechny


Praha, červenec 2004


OBSAH:

SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK

1. ORIENTACE NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MOBILITY PRO VŠECHNY
    1.1. Úvod
    1.2. Charakteristika současné situace

2. CÍL PROGRAMU MOBILITY

3. OPATŘENÍ 
    3.1. Zpřístupňování dopravy
           3.1.1. Podopatření - zpřístupňování dopravy
           3.1.2. Podopatření - zpřístupňování budov zajišťujících dopravní obslužnost
    3.2. Odstraňování bariér při vstupu do budov

4. FINANANCOVÁNÍ PROGRAMU MOBILITY

5. IMPLEMENTAČNÍ OPATŘENÍ
    5.1.  Řídicí výbor a základní struktury řízení
    5.2.  Hodnotitelské komise
    5.3.  Obsah záměrů bezbariérové trasy
    5.4.  Systém výběru projektů v rámci programu mobility
    5.5.  Předkládání záměrů


SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:

MD

Ministerstvo dopravy

MF

Ministerstvo financí

MK

Ministerstvo kultury

MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj

MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

MSMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MV

Ministerstvo vnitra

ČP

Česká pošta

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

VVZPO

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

NRZP

Národní rada zdravotně postižených ČR

MHD

Městská hromadná doprava

program mobility

Národní rozvojový program mobility pro všechny

vládní plán

Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny

instituce

institucemi se rozumí ministerstva, úřady a orgány státní správy a samosprávy určené Vládním plánem k zajištění financování programu mobility. Instituce se finančně podílí na plnění cílů programu mobility prostřednictvím svých programů reprodukce majetku.

záměr

záměrem se rozumí návrh komplexního řešení svobodného pohybu v městě/obci, který má zpravidla podobu návrhu komplexní bezbariérové trasy.

projekt

projekty jsou dílčí akce na bezbariérové trase (zpřístupnění budov institucí ležících na bezbariérové trase, odstraňování bariér v dopravě apod.)1. ORIENTACE NÁRODNÍHO ROZVOJOVÉHO PROGRAMU MOBILITY PRO VŠECHNY 

1.1. Úvod
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany a Národní rada zdravotně postižených ČR (dále jen „vyhlašovatelé“) vyhlásily dne 16. dubna 2002 Program zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Tento program byl usnesením vlády č.545 ze dne 29.5.2002 doplněn jako písmeno i) do opatření 5.1 Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. V roce 2002 se vyhlašovatelé rozhodli změnit název programu na Národní rozvojový program mobility pro všechny.

Finanční krytí programu mobility je podle usnesení vlády č. 706 ze dne 14.7.2004 zajištěno v rámci Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen vládní plán).


1.2. Charakteristika současné situace

Bezbariérovost infrastruktury a dopravních řetězců je důležitým faktorem kvality života a hraje klíčovou úlohu pro volbu místa bydliště a pracoviště obyvatelstva. Přístupná dopravní infrastruktura je hlavní podmínkou pro zapojení osob se sníženou schopností pohybu a orientace do aktivního života a zvýšení jejich ekonomických aktivit.

Dostupnost dopravy v obcích i mimo ně je pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace nedostatečná. Připočteme-li k tomu i současný trend vedoucí
k omezování dopravních spojů a místy až k útlumu veřejné autobusové a železniční dopravy dostává se tato skupina obyvatelstva do vážných problémů. Většinová populace řeší problémy s dostupností dopravy přesunem k osobní automobilové dopravě. Osoby se sníženou schopností pohybu a orientace tuto možnost většinou nemají a dochází tak k jejich vyčleňování ze společnosti.

Městskou hromadnou dopravu v ČR zajišťuje 96 měst. Je provozována dopravou autobusovou, tramvajovou, trolejbusovou a v hlavním městě Praze i metrem. Současným trendem ve větších městech, případně v příměstských oblastech velkých aglomeračních center, je zavádění integrovaného dopravního systému hromadné dopravy. Tyto systémy integrují všechny dostupné druhy veřejné dopravy s preferencí kolejové dopravy a současně umožňují i integraci tarifní politiky.
Je třeba využít tohoto trendu a už od samého začátku koncipovat tyto systémy tak, aby byla integrovaná doprava přístupná pro všechny skupiny obyvatelstva.

Dalšími kritickými místy jsou bezbariérové přístupy do budov státních a veřejných institucí a služeb. Jedná se převážně o přístup k úřadům, obchodům, školám, sociálním, zdravotním a rekreačním zařízením. Při zpřístupňování budov je zanedbávána potřeba jejich propojení bezbariérovou pěší trasou či bezbariérovou dopravou v rámci města. Bezbariérový pohyb po městě/obci je třeba řešit v širším pohledu a není možné zaměřit se na realizaci jednotlivých projektů bez jejich vzájemného propojení.

Česká republika je bohatá na kulturní dědictví. Mnoho jader měst se dochovalo ve své historické struktuře, 250 z nich je chráněno státní památkovou péčí a 5 je zapsáno v seznamu UNESCO. Stav stavebních fondů měst, přírodních prvků a veřejných prostranství je dosud často zanedbaný a neumožňuje dostatečný bezbariérový pohyb. Takováto situace snižuje návštěvnost turistů a snižuje turistický potenciál lokalit.

Výše uvedená charakteristika vede k závěru, že existuje potřeba investic do komplexního řešení svobodného pohybu ve městech (obcích) i mimo ně. Počet obyvatel, kteří mají sníženou schopnost pohybu či orientace a to jak krátkodobě či dlouhodobě, je odhadnut na 1/3 populace České republiky. Proto program mobility podporuje zpřístupňování dopravy a odstraňování bariér při vstupu do budov státních a veřejných institucí a služeb. Prostředky programu mobility budou uvolňovány převážně na realizaci ucelených bezbariérových tras a nebudou financovány jednotlivé, na bezbariérovou trasu nenapojené projekty.2. CÍL PROGRAMU MOBILITY

Cílem programu mobility je svobodný pohyb pro všechny skupiny obyvatelstva.

Cíle programu mobility je dosahováno prostřednictvím specifických cílů:
-   zvýšení kvality a bezbariérovosti dopravních komunikací ve městech,
-   bezbariérová dostupnost služeb veřejné a státní správy, zdravotních a sociálních služeb a pracovních a vzdělávacích příležitostí v rámci
    města/regionu,
-   zlepšení přístupu všech obyvatel k dopravě,
-   zavedení signalizačních a informačních prostředků v dopravě.
 

3. OPATŘENÍ

3.1. Zpřístupňování dopravy 

Struktura opatření:
Toto opatření integruje dva velké okruhy intervencí
-   zpřístupňování dopravy
-   bezbariérové vstupy do budov zajišťujících dopravní servis.


3.1.1. Podopatření - zpřístupňování dopravy

Zaměření:
Budování bezbariérových tras včetně odpovídajících dopravních prostředků (v městech s MHD). V rámci záměrů zpřístupňování dopravy je třeba klást důraz na propojení jednotlivých institucí a úřadů bezbariérovou dopravou.

Z tohoto pohledu je podpora určená na zpřístupňování dopravy rozdělena na podporu
-   systémových opatření ve městech (provozujících MHD), zejména instalace veřejných informačních a odbavovacích systémů pro cestující 
    se sníženou schopností pohybu a orientace,
-   odstraňování bariér stavebního charakteru v MHD,
-   nákup dopravních prostředků včetně obnovy a rozvoje specifického vozového parku,
-   vybudování bezbariérových pěších tras a jejich napojení na dopravní systémy.

Důležitým měřítkem při posuzování projektů je zpracovaný koncept bezbariérové sítě MHD.

Operační cíle:
-   Bezbariérové propojení jednotlivých úřadů a institucí ve městě, odpovídající současným budoucím potřebám.
-   Zvýšení územní mobility obyvatelstva.
-   Zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu a zvýšením její kvality.
-   Zvýšení mobility pracovních sil.
-   Zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti.

Podpora:
Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (příspěvek, dotace) poskytovaná na individuální projekty, formou grantových schémat. Spolufinancování bude zajištěno z rozpočtu SFDI, rozpočtu Ministerstva dopravy, Ministerstva pro místní rozvoj a z rozpočtu krajů.

Koneční uživatelé:
obce, kraje, resp. organizace zřizované kraji, obcemi, hospodářské organizace.


3.1.2. Podopatření - zpřístupňování budov zajišťujících dopravní obslužnost

Zaměření:
Kategorie budov zajišťujících dopravní obslužnost zahrnuje budovy železniční stanice a autobusových nádraží určených pro veřejnost, v nichž jsou poskytovány služby související s přepravou.

Cílem je zajištění bezbariérových vstupů do těchto budov a bezbariérový pohyb po budově včetně nástupišť. Pro přidělení dotace je důležité napojení takovýchto budov na bezbariérové trasy města.

Operační cíle:
-   Zkvalitnění propojení jednotlivých úřadů a institucí ve městě, odpovídající současným a budoucím potřebám.
-   Zvýšení územní mobility obyvatelstva
-   Zvýšení zájmu obyvatel o veřejnou dopravu zvýšením její kvality
-   Zvýšení mobility pracovních sil.
-   Zvýšení bezpečnosti provozu a snížení nehodovosti.

Podpora:
Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (příspěvek, dotace) poskytovaná na individuální projekty, formou grantových schémat. Spolufinancování bude zajištěno z rozpočtu SFDI a z rozpočtu krajů.

Koneční uživatelé:
obce, kraje, resp. organizace zřizované kraji, obcemi, hospodářské organizace.


3.2. Odstraňování bariér při vstupu do budov

Zaměření:
Opatření podporuje projekty komplexních řetězců bezbariérových tras ve městech a obcích. Prostředky uvolňované v rámci tohoto opatření jsou určeny na realizaci ucelených bezbariérových tras. Komplexně připravené projekty zasahují celou řadu institucí, které se budou podílet na financování jednotlivé dotčené instituce ležící na bezbariérové trase.

Z tohoto pohledu je podpora určená
-   na budovy státních a veřejných institucí, jako jsou Ústřední orgány státní správy, úřady práce, finanční úřady, soudy, katastrální úřady, pošty,
    služebny policie ČR, krajské úřady apod.,
-   na zařízení pro vzdělávání, kulturu, sociální péči a zdravotnictví,
-   v omezené míře též na budovy radnic městských úřadů.

Důležitým měřítkem při posuzování projektů je komplexnost navrhované trasy tj. celkové propojení budov a bezbariérové dopravy.

Operační cíle:
-   Zajištění bezbariérového přístupu do budov veřejných a státních institucí ležících na bezbariérových trasách.
-   Zvýšení dostupnosti služeb pro všechny skupiny obyvatelstva.
-   Zvýšení zájmu obyvatel o veřejné dění.
-   Zvýšení mobility občanů.

Podpora:
Formou podpory bude nevratná přímá pomoc (příspěvek, dotace) poskytovaná na individuální projekty, formou grantových schémat. Spolufinancování bude zajištěno v rámci Vládního plánu financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

Koneční uživatelé:
obce, kraje, resp. organizace zřizované kraji, obcemi, hospodářské organizace a Česká pošta, s.p.4. FINANANCOVÁNÍ PROGRAMU MOBILITY

Financování programu mobility je zajištěno vládním plánem dle usnesení vlády č. 706 ze dne 14. července 2004.


5. IMPLEMENTAČNÍ OPATŘENÍ

5.1. Řídicí výbor a základní struktury řízení

Řídicí výbor je řídícím orgánem programu mobility a nese odpovědnost za realizaci programu mobility a za komunikaci ve vztahu mezi jednotlivými institucemi dle vládního plánu. Předsedou řídícího výboru je výkonný místopředseda VVZPO, který jmenuje zbývající členy řídícího výboru na základě návrhů VVZPO, NRZP, a dalších institucí (viz. vládní plán). VVZPO navrhuje ke jmenování 1 svého člena, NRZP navrhuje 2 členy, z nichž jeden zastává funkci místopředsedy řídícího výboru, zbývající instituce navrhují 1 svého pracovníka. Statut a jednací řád řídícího výboru schvaluje VVZPO.

K odpovědnosti řídícího orgánu patří:
1.   navrhování a schvalování členů hodnotitelských komisí programu mobility (dále jen „hodnotitelské komise“),
2.   schvalování tajemníka řídícího výboru,
3.   schvalování prováděcích předpisů pro realizaci programu mobility,
4.   příprava statutu a jednacího řádu řídícího výboru a jejich změn pro schválení VVZPO,
5.   vyhlašování termínů pro předkládání záměrů,
6.   stanovení závazného harmonogramu prací hodnotitelských komisí,
7.   řízení administrace programu mobility tajemníkem řídícího výboru,
8.   přidělování jednotlivých záměrů hodnotitelským komisím k projednání,
9.   schvalování výsledku činnosti hodnotitelských komisí, zejména stanovení záměrů doporučených k financování,
10. rozhodování o postoupení projektů doporučených záměrů dotčeným institucím,
11. schvalování jednacího řádu hodnotitelských komisí,
12. poskytování poradenské činnosti a metodického vedení realizátorů jednotlivých záměrů,
13. propagace a prezentace programu mobility,
14. zveřejnění záměrů podpořených řídícím výborem k dalšímu projednávání pro poskytnutí příspěvku a záměrů, které nebyly podpořeny,
15. sledování realizace schválených záměrů.


5.2. Hodnotitelské komise

Hodnotitelské komise a předsedy hodnotitelských komisí schvaluje řídící výbor. Celkem 4 členy každé hodnotitelské komise navrhnou vyhlašovatelé a po 1 členu navrhne každá dotčená instituce.

Do působnosti hodnotitelských komisí patří:

1.   hodnocení předložených projektů na základě kritérií programu mobility,
2.   písemné vyhotovení posudků předložených projektů a jejich předložení ke schválení řídícímu výboru,
3.   sestavení pořadí projektů doporučených hodnotitelskou komisí k financování,
4.   sestavení seznamu projektů nedoporučených hodnotitelskou komisí k financování.


5.3. Obsah záměrů bezbariérové trasy

Záměr bezbariérové trasy je předložen v termínu vyhlášeném řídícím výborem a musí obsahovat následující údaje:
1.  
popis bezbariérové trasy a lokalizace záměru (mapy),
2.   harmonogram realizace bezbariérové trasy,
3.   výsledky, kterých má být realizací záměru dosaženo,
4.   stručná charakteristika řešeného území a demografické údaje vztahující se k předloženému záměru,
5.   vyjádření odpovídajícího orgánu veřejné správy o veřejné prospěšnosti plánované bezbariérové trasy, zejména z hlediska odstraňování
      bariér pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
6.   přesně definované části záměru (projekty) tak, jak mají být financované z rozpočtů jednotlivých institucí zajišťujících finanční vstupy,
7.   celková výše rozpočtovaných nákladů na realizaci záměru,
8.   výše příspěvku požadovaná pro příslušný kalendářní rok z rozpočtů jednotlivých institucí zajišťujících finanční vstupy,
9.   doklad o vlastnictví nebo spoluvlastnictví pozemků a objektů, kterých se projekt týká,
10. prohlášení statutárního zástupce žadatele o vlastních prostředcích účelově určených na realizaci záměru v příslušném kalendářním roce.

Dalšími specifickými náležitostmi projektu jsou podmínky stanové zvláštními pravidly institucí podílejících se na financování projektu. Koneční příjemci odpovídají za to, že navrhované a realizované náklady projektů jsou přijatelné z hlediska příslušných programů a že při realizaci projektu budou dodrženy podmínky smlouvy uzavřené s příslušnou institucí.


5.4. Systém výběru projektů v rámci programu mobility

Předkladatelé zpracují záměr bezbariérové trasy v rámci města/obce. Záměr by měl řešit bezbariérové vstupy do budov veřejných a státních institucí, sociálních, kulturních, zdravotních a školních zařízeních a dalších služeb; a propojení těchto budov bezbariérovými dopravními trasami (pro pěší, MHD, apod.).

Takto komplexně navržené trasy zasahují celou řadu institucí. Instituce, jejichž budovy ležící na bezbariérové trase, se budou podílet na financování a to v rozsahu schváleném vládním plánem. Předkladatel vstoupí do jednání s institucemi jež hodlá začlenit do připravované bezbariérové trasy. Na základě těchto jednání bude zpracován harmonogram realizace bezbariérové trasy.

Pravomoc spojená s výběrem záměrů bezbariérových tras je delegována na Řídící výbor. Řídící výbor bude při schvalování vycházet ze zprávy Hodnotitelské komise. Stanovisko Řídícího výboru je závazné pro jednotlivé dotčené instituce. Instituce mají povinnost provést bezbariérové úpravy, dle schváleného záměru, a to do dvou let od schválení (není-li v harmonogramu záměru stanoveno jinak).

Podávání a výběr záměrů v jednotlivých kolech bude probíhat podle pravidel, která zahrnují následující kroky:
     1.   Řídící výbor vyhlásí termíny pro podávání záměrů na vybudování bezbariérových tras. Vyhlášení bude uveřejněno na internetových
           stránkách vyhlašovatelů. Shromáždění záměrů bude zajišťovat sekretariát VVZPO.
     2.   Po uplynutí termínu stanoveném ve výzvě provedou pracovníci sekretariátů formální kontrolu předložené žádosti. Sekretariát navrhne 
           vyřazení projektů, které tato kritéria nesplní. Po projednání řídícím výborem oznámí sekretariát neúspěšným žadatelům tuto skutečnost
           včetně odůvodnění.
     3.   Záměry, které úspěšně prošly formální kontrolou rozešle sekretariát jednotlivým členům hodnotitelské komise.
     4.   Na základě předložených záměrů dle bodu 3. vypracuje hodnotitelská komise zprávu, která bude obsahovat seznam záměrů
           doporučených k financování a seznam vyřazených záměrů. Tato zpráva bude předána Řídícímu výboru.
     5.   Řídící výbor projedná zprávu hodnotitelské komise a zpracuje dva seznamy
           -   záměry doporučené k financování
           -   záměry nedoporučené k financování s uvedením důvodu nedoporučení.
           Rozhodnutí řídícího výboru zašle VVZPO předkladatelům. Seznam doporučených záměrů bude zaslán i na dotčené instituce.
     6.   Jednotlivé projekty schváleného záměru projedná předkladatel s dotčenými institucemi. Výsledkem projednání je sepsání smluv. 
           Podmínky smluv jsou dány programy jednotlivých institucí. Instituce jejichž vlastní budovy leží na bezbariérových trasách provedou úpravu 
           sami a to dle schváleného záměru bezbariérové trasy a jeho harmonogramu. Případné změny harmonogramu oznámí dotčené instituce
           řídícímu výboru.

Před zahájením programu budou pod dohledem řídicího výboru připraveny podrobné Pokyny pro žadatele, které obsáhnou nezbytné informace pro předkladatele projektů včetně standardního formuláře žádosti a vysvětlivek k jeho vyplnění.


5.5. Předkládání záměrů

Řídící výbor stanovuje termíny pro předložení záměrů na vybudování bezbariérové trasy zpracovaných na základě programu mobility. Termín je uveřejněn na internetových stránkách vyhlašovatelů.
Záměry na vybudování bezbariérových tras lze předat osobně v sídle Úřadu vlády nebo zaslat doporučeně na adresu:

                               Řídicí výbor programu mobility
                               Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
                               nábř. Edvarda Beneše 4
                               118 01 Praha 1-Malá Strana