Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením

Kampaň Evropské unie
"PRO ROZMANITOST. PROTI DISKRIMINACI"Eurobarometr prováděl v Evropské unii průzkum na téma „Diskriminace v Evropě”. Jedním z jeho nejzávažnějších zjištění bylo to, že Evropané považují diskriminaci v zaměstnání za samozřejmou věc. Většina respondentů se sice sama stavěla proti diskriminaci, ale zároveň vyjádřila přesvědčení, že etnický původ, náboženské přesvědčení, věk nebo zdravotní postižení může být překážkou při hledání zaměstnaní. A to i v případech, kdy má diskriminovaný jedinec srovnatelné vzdělání a kvalifikaci s ostatními. Právě proti těmto jevům bojovala antidiskriminační kampaň Evropské unie, která v roce2004 vstoupila i do České republiky.

Evropská legislativa přijatá v roce 2000 zakazuje diskriminaci v zaměstnání a při školení z důvodu rasového či etnického původu, sexuální orientace, náboženství nebo přesvědčení, věku a zdravotního postižení. Pokud jde o diskriminaci z důvodů rasového či etnického původu, příslušná direktiva pokrývá i další oblasti života mimo zaměstnání, například vzdělávání, sociální zabezpečení, zdravotní péči a přístup ke zboží a službám včetně bydlení. Legislativní kroky podporuje akční program boje proti diskriminaci, jehož rozpočet dosahuje hodnoty 100 milionů EUR.

Pro informování veřejnosti o právech podle evropských protidiskriminačních směrnic a pro zvyšování obecnějšího povědomí o diskriminaci podnikla Evropská komise pětiletou informační kampaň ve všech členských státech EU, která byla ukončena v roce 2007.


Kampaň podporuje různorodost

Kampaň měla za cíl oslovit jak zaměstnavatele, tak zaměstnance, neboť obou skupin se legislativní požadavky týkají. Kampaň si kladla za cíl v duchu svého motta „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.”, poukázat na přednosti různorodosti a boje proti diskriminaci pro všechny členy společnosti i pro podniky. Odolnost proti diskriminaci může pomáhat společnostem ušetřit na nákladech za soudní spory, snížit vysokou fluktuaci pracovní síly a špatnou pracovní docházku a morálku. Může rovněž poskytnout zaměstnavatelům přístup k netradičním zdrojům pracovní síly a pomoci jim udržet si vysoce kvalitní zaměstnance.

Kampaň zahrnovala jak celoevropská, tak národní opatření a projekty. Byla připravována v těsné spolupráci s partnery v členských zemích. Realizací kampaně byla v rámci Unie pověřena agentura Media Consulta, která spolupracuje se sítí svých korespondentů v jednotlivých členských státech. V České republice zajišťovala kampaň agentura Omnimedia.


Rok 2004

V průběhu roku 2004 se antidiskriminační kampaň zapojila do 300 různých projektů v jednotlivých členských zemích. Nechyběly mezi nimi semináře a konference stejně jako akce pro širokou veřejnost. Příkladem za všechny je velká konference „Europe Together For Diversity” („Evropa společně za rozmanitost”), která se konala v říjnu 2004 v litevské metropoli Rize. K výměně zkušeností se na ní sešlo 200 zástupců nejvýznamnějších evropských organizací bojujících proti diskriminaci. Významnou součástí kampaně byla cesta propagačního kamionu Evropou, novinářská cena a Běh pro rozmanitost.


Rok 2005

Stejně jako v předchozím roce se do kampaně zapojili maratonští běžci v 7 evropských městech. Rok 2005 přinesl druhý ročník Novinářské ceny "Pro rozmanitost. Proti diskriminaci" a nabídl možnost soutěžit nejen píšícím žurnalistům, ale také fotografům - publicistům, kteří mohli představit své práce, jež přispěly k boji proti diskriminaci a podpořily rozmanitost na pracovišti. Nejdůležitějším úkolem národních pracovních skupin ve všech zemích EU bylo definovat konkrétní problémy jednotlivých států a přizpůsobit projekty národním podmínkám. Jedním z cílů kampaně bylo zaměřit se na mladé lidi mezi 16 a 25 lety, tedy na generaci budoucích zaměstnanců i zaměstnavatelů, kteří by si měli uvědomit, jaké nebezpečí pro společnost diskriminace přináší. Tato skupina byla oslovena jednak televizní reklamou na hudební stanici MTV, jednak internetovou soutěží a prostřednictvím propagačních pohlednic.


Více informací na www.stop-discrimination.info