Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

25. 9. 2014 9:02

Dotační řízení 2015

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje dotační řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených na rok 2015

Vymezení programu:
Program Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených na rok 2015 je určen na výdaje spojené s realizací programů a aktivit pro osoby se zdravotním postižením.
Z programu lze podpořit následující tematické okruhy činností:

A) Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
V rámci programu je možno poskytnout dotaci na náklady, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podpory osob se zdravotním postižením. Z dotace je možno hradit roční členské poplatky v mezinárodních organizacích, náklady spojené se zajišťováním překladů důležitých dokumentů, zpřístupňováním informací ze zahraničí apod. Žadatel musí k žádosti o dotaci doložit doklad o svém členství v mezinárodní organizaci.
Dotaci je dále možno poskytnout na náklady na zahraniční cesty, pokud souvisí se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích. Z dotace lze hradit náklady na dopravu, pojištění, ubytování a stravu během zahraničního pobytu. V žádosti o dotaci je nutné uvést předpokládané informace o cíli a termínu cesty, délce pobytu, způsobu dopravy, ceně jízdenky/letenky/ubytování a počtu osob.

B) Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Poskytnutí dotace sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti na tvorbě a realizaci ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Projekty se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření, monitorování právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, monitorování případů diskriminace apod.

C) Vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Z dotace je možno podpořit vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností v rámci komunity osob se zdravotním postižením. Dále je možné dotaci poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací.
V případě pořádání odborných konferencí a seminářů musí projekt obsahovat podrobný rozpis jednotlivých akcí (konkrétní témata, termíny, místa a časový rozsah pořádaných akcí, předpokládaný počet účastníků atp.) vyplněný v tabulce č. 5 – „Přehled přednášek, seminářů, odborných konferencí a workshopů“, která je součástí formuláře žádosti o dotaci. Při vydávání tiskovin musí projekt obsahovat podrobné informace o počtu kusů, nákladů na 1 ks, způsobu distribuce, příp. periodicitě apod.

D) Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených
Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti organizace, zejména náklady na pronájmy, energie a služby. Projekt musí být hospodárný a jednotlivé nákladové položky řádně zdůvodněny v návaznosti na realizaci ostatních projektů.

Žádost o dotaci, jejíž přílohou je i popis projektu, na který je žádána dotace, a jeho celkový rozpočet je nutno Úřadu předložit na předepsaném formuláři. Žadatel je oprávněn v každém z výše uvedených tematických okruhů činností podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace. Pokud žadatel podá více žádostí o poskytnutí dotace v jednom tematickém okruhu, vyzve jej příslušný útvar prostřednictvím elektronické pošty, aby ve lhůtě do 5 pracovních dnů odstoupil od podaných žádostí tak, aby byla v jednom tematickém okruhu k dalšímu hodnocení předána pouze jedna žádost podaná žadatelem. Pokud žadatel od žádostí podle předchozí věty neodstoupí, vyřadí příslušný útvar všechny žádosti o poskytnutí dotace podané žadatelem v jednom tematickém okruhu z dotačního řízení a informuje o tom žadatele.

Budou podporovány pouze projekty, které odpovídají výše uvedeným tématickým okruhům činností a jsou v souladu se zaměřením a posláním Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Vymezení žadatelů o dotaci:
O dotaci mohou žádat pouze spolky podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „spolek“), s celostátní působností, jehož členskou základnu tvoří nejméně 50 % osob se zdravotním postižením nebo jejich zákonných zástupců. Spolek svazové povahy může žádat o dotaci pouze v případě, že osoby se zdravotním postižením nebo jejich zákonní zástupci tvoří nejméně 50 % členské základy každé z jeho členských organizací. Žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku. Výše uvedené skutečnosti žadatel doloží čestným prohlášením, které je součástí žádosti.
Dotaci lze poskytnout jen těm spolkům, které byly zřízeny alespoň jeden rok před podáním žádosti a prokazatelně během této doby vyvíjely činnost. V odůvodněných případech hodných zvláštního zřetele může být tato podmínka prominuta.

Výše dotace a výše spoluúčasti:
Maximální výše dotace určená na projekt není stanovena. Výše dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu.

Podmínky dotačního řízení:
Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2015 a musí být předložena na předepsaných formulářích platných pro rok 2015. Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 24/2014 o poskytování dotací k financování programů v oblasti lidských práv, včetně její přílohy č. 1 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených. Nové formuláře a tabulky platné pro rok 2015 jsou zveřejněny na webových stránkách Úřadu vlády ČR.
Upozorňujeme, že žádosti o dotaci předložené na formulářích platných pro rok 2014 nemohou být do dotačního řízení na rok 2015 zařazeny.
Předložené žádosti se žadatelům nevracejí.

Upozornění pro žadatele o dotaci:
Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Ukončení příjmu žádostí:
Žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh, případně dalších dokladů k ní připojovaných, musí být předložena v listinné podobě a to jeden podepsaný originál a současně celá žádost také v elektronické podobě na CD/DVD. Upozorňujeme, že CD/DVD musí obsahovat celou žádost včetně všech příloh, které obsahuje listinná podoba. Každá část (žádost i jednotlivé přílohy) musí být oskenovaná zvlášť a uložena ve formátu PDF v samostatném souboru. Každý soubor musí být označen odpovídajícím názvem listinné podoby (žádosti nebo přílohy). Současně CD/DVD musí obsahovat žádost ve formátu Word a tabulky ve formátu Excel.

Žádost je možné zasílat nejpozději do 31. října 2014 včetně (rozhoduje datum razítka podací pošty nebo v případě osobního podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR).

Upozorňujeme, že tuto lhůtu nelze prodloužit a žádosti došlé po uvedeném datu budou vyřazeny z dotačního řízení.

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem:
„ŽÁDOST – Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených 2015“

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:
Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva - VVZ
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1

Hodnocení žádostí o dotaci:
Předložené žádosti budou nejprve kontrolovány z hlediska formální správnosti a úplnosti všech náležitostí uvedených v podmínkách a následně budou hodnoceny Poradním orgánem pro hodnocení projektů programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků zdravotně postižených po obsahové a finanční stránce.

Podávání informací:
Informace o programu podává Bc. Kateřina Krajíčková; telefon: 224 002 341; e-mail: krajickova.katerina@vlada.cz

POZOR! Komunikace s žadateli o dotaci probíhá v určitých fázích dotačního řízení zásadně elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres.

 

! Upozornění pro příjemce dotací z dotačního programu pro rok 2014:

Dotace poskytnuté v programu Úřadu vlády České republiky Podpora VÚA pro rok 2014 se řídí dotačními podmínkami a náležitostmi stanovenými pro rok 2014 – odkaz.

 

Aktualita: Výsledky projednání žádostí o dotaci pro rok 2015 v programu Podpora veřejně účelných aktivit spolků ZP

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X