Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

31. 7. 2012 16:36

Dotační řízení 2013

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2013  

AKTUALITA: Finanční vypořádání a Závěrečná zpráva za rok 2013

Vymezení programu:
Program Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2013 je určen na výdaje spojené s realizací programů a aktivit pro osoby se zdravotním postižením.

V rámci programu lze podpořit následující tématické okruhy činností, kterými jsou:

A) Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
V rámci programu je možno poskytnout dotaci na náklady, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podpory osob se zdravotním postižením. Z dotace je možno hradit roční členské poplatky v mezinárodních organizacích, náklady spojené se zajišťováním překladů důležitých dokumentů, zpřístupňováním informací ze zahraničí apod. Žadatel musí k žádosti o dotaci doložit doklad o svém členství v mezinárodní organizaci.
Dotaci je dále možno poskytnout na náklady na zahraniční cesty, pokud souvisí se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích. Z dotace lze hradit náklady na dopravu, pojištění, ubytování a nezbytné životní náklady (stravu a veřejnou hromadnou dopravu) během zahraničního pobytu. V žádosti o dotaci (dále jen „žádost“) je nutné uvést předpokládané informace o cíli a termínu cesty, délce pobytu, způsobu dopravy, ceně jízdenky/letenky/ubytování a počtu osob.

B) Účast na tvorbě, realizaci a monitorování ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Poskytnutí dotace sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti na tvorbě a realizaci ucelených plánů vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Projekty se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření, monitorování právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, monitorování případů diskriminace apod.

C) Edukační a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením
Z dotace je možno podpořit vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností v rámci komunity osob se zdravotním postižením, tzn. nejen přímo pro osoby se zdravotním postižením. Dále je možné dotaci poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací.
V případě pořádání odborných konferencí a seminářů musí projekt obsahovat podrobný rozpis jednotlivých akcí (konkrétní témata, termíny a místa pořádání, předpokládaný počet účastníků) vyplněný v tabulce pro konference a semináře, která je součástí formuláře žádosti. Při vydávání tiskovin musí projekt obsahovat podrobné informace o počtu kusů, nákladů na 1 ks, způsobu distribuce, příp. periodicitě apod.

D) Organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených
Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti organizace, zejména náklady na pronájmy, energie, služby. Projekt musí být hospodárný a jednotlivé nákladové položky řádně zdůvodněny v návaznosti na realizaci ostatních projektů.

Budou podporovány pouze projekty, které odpovídají výše uvedeným tématickým okruhům činností, jsou v souladu se Střednědobou koncepcí státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením a jejich zamýšlené aktivity navazují na Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010-2014.

Výše dotace a výše spoluúčasti:
Maximální výše dotace určená na projekt není stanovena. Výše dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70% z celkového rozpočtu projektu.

Vymezení žadatelů o dotaci:
O dotaci mohou žádat pouze občanská sdružení zdravotně postižených nebo jejich svazy s celostátní působností podle zákona č. 83/1999 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž v těchto sdruženích i ve všech členských organizacích svazů tvoří nejméně 50 % členské základny osoby se zdravotním postižením. Tuto skutečnost žadatel doloží čestným prohlášením, které je součástí žádosti.

Podmínky dotačního řízení:
Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2013 a musí být předložena na předepsaném formuláři platném pro rok 2013.

Předložené žádosti se žadatelům nevracejí.

Upozornění pro žadatele o dotaci:  Dne 1. 7. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.


Hodnocení žádostí o dotaci:
Předložené žádosti budou nejprve kontrolovány z hlediska formální správnosti a úplnosti všech náležitostí uvedených v podmínkách a následně budou hodnoceny Poradním orgánem pro hodnocení projektů programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených po obsahové a finanční stránce.

Ukončení příjmu žádostí:
Žádost o dotaci, včetně všech povinných příloh, případně dalších dokladů k ní připojovaných, musí být předložena v listinné podobě (1x prvopis a 2x kopie) a současně v elektronické podobě na CD. Upozorňujeme, že CD musí obsahovat celou žádost s tabulkami, včetně všech příloh, které obsahuje listinná podoba.

Žádost je možné zasílat nejpozději do 31. října 2012 včetně (rozhoduje datum razítka podací pošty nebo v případě osobního podání datum razítka podatelny Úřadu vlády ČR).
Upozorňujeme, že tuto lhůtu nelze prodloužit a žádosti došlé po uvedeném datu budou vyřazeny z dotačního řízení.

Obálka musí být zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem:
ŽÁDOST – Podpora VÚA pro rok 2013

Žádosti zasílejte doporučeně na adresu:
Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva - VVZ
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá strana

Podávání informací:
Informace o programu podává Ing. Adéla Zbožínková, telefon: 224 002 341, e-mail: zbozinkova.adela@vlada.cz

POZOR! Komunikace s žadateli o dotaci probíhá v určitých fázích dotačního řízení zásadně elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X