Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

30. 8. 2006 12:06

Přehled možností studia na VŠ a VOŠ pro studenty se zdravotním postižením - 2006

V roce 1999 mapoval sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany nabídku vysokoškolských studijních programů a programů vyšších odborných škol na přípravu odborníků pro práce se zdravotně postiženými, na odstraňování bariér a na zpřístupňování studia osobám se zdravotním postižením. Průzkum byl prováděn na základě opatření č. 19a) Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

Po šesti letech jsme se rozhodli průzkum zopakovat. Obrátili jsme se opět na představitele vysokých škol (resp. jednotlivých fakult) a ředitele vyšších odborných škol s prosbou o zodpovězení následujících otázek:
1. Je Vaše fakulta/škola bezbariérová (přístupná pro vozíčkáře)?
2. Máte nějaké posluchárny/učebny vybavené indukčními smyčkami pro nedoslýchavé?
3. Studují u Vás nějací tělesně, sluchově nebo zrakově postižení studenti? Kolik asi?
4. Pokud u Vás studují neslyšící – zajišťujete jim tlumočníky do znakové řeči nebo artikulační tlumočníky?
5. Pokud u Vás studují nevidomí, zajišťujete jim nějak předčitatelskou službu nebo máte specializované laboratoře vybavené technickými pomůckami pro nevidomé?
6. Máte nějaké studijní programy zaměřené na přípravu odborníků pro práci se zdravotně postiženými? Jaké?
7. Především - ale nejen - pro fakulty/školy technického směru: Máte nějaké studijní obory zaměřené na odstraňování architektonických, orientačních či informačních bariér, bariér v dopravě či návrh technických pomůcek pro zdravotně postižené?
8. Především - ale nejen - pro lékařské fakulty/zdravotnické školy: Máte nějaké specializované přednášky upozorňující na problematiku zdravotního postižení, nutnost včasného odhalení zdravotního postižení a bezprostředního zahájení specializovaného rehabilitačního programu? Máte nějaké specializované přednášky upozorňující na problematiku správné komunikace se zdravotně postiženými (např., ale nejen, s neslyšícími)?

Odpověděla naprostá většina oslovených fakult vysokých škol a určité procento škol vyšších odborných. Došlé odpovědi jsme se pokusili seřadit do následujících tabulek. Obdrželi jsme však také mnoho rozšiřujících a doplňujících informací, které vzhledem k jejich rozsahu nebylo možno do tabulek zapracovat. Jsou to většinou informace velmi cenné, které celý průzkum konkretizují. Zvolili jsme pro ně formu odkazů označených postupně čísly, pod nimiž lze tyto údaje nalézt na dalších stránkách za tabulkami.

Opakování průzkumu ukázalo, že za období šesti let se na některých školách podařilo udělat velký krok na cestě k plnému zpřístupnění studia. Na některých univerzitách fungují specializovaná centra pro pomoc studentům s postižením. Postupně se také rozšiřuje nabídka studijních programů zaměřených na odstraňování bariér či na přípravu odborníků pro práci s klienty se zdravotním postižením.

Obecně lze říci, že na vysokých školách je situace znatelně lepší než na vyšších odborných školách.

Poděkování patří všem, kteří nám svými informacemi pomohli tento přehled zpracovat.

Publikace byla vydána i v tištěné podobě. Rádi Vám ji zašleme: selicharova.jaroslava@vlada.cz

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X