Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

30. 4. 2015 13:51

MPŘ Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 v roce 2014

Do meziresortního připomínkového řízení byla vložena Zpráva o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 v roce 2014.

Zpráva o plnění Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014 podrobně mapuje způsob plnění opatření ze strany jednotlivých resortů a institucí za rok 2014. Vzhledem k tomu, že rok 2014 je posledním rokem platnosti tohoto plánu, obsahuje materiál také závěrečnou hodnotící zprávu, která shrnuje jeho plnění za celé období jeho platnosti.

Národní plán obsahově i strukturou vychází z obecných zásad, na kterých je založena Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením. Pro zpracování dokumentu byly vybrány ty články Úmluvy, které jsou z hlediska vytváření rovnoprávného a nediskriminujícího prostředí pro osoby se zdravotním postižením nejdůležitější a nejaktuálnější v tomto sledovaném období.

Resorty a instituce byly požádány o podání zprávy o tom, jak plnily ve své působnosti ta opatření Národního plánu, která se řeší průběžně, nebo jejichž termín splnění byl do 31.12.2014. Z hodnotících zpráv jednotlivých resortů byla zpracována souhrnná Zpráva o plnění opatření Národního plánu v roce 2014. K informacím resortů a institucí o plnění opatření zaujal stanovisko sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR.

Z 83 opatření, která se mají plnit průběžně nebo měla být splněna do 31.12.2014, bylo splněno nebo průběžně plněno 62 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 6 opatření. Částečně bylo splněno nebo průběžně plněno 15 opatření. 

Po vypořádání připomínek bude materiál projednán na zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a následně bude předán k projednání vládě ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X