Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

16. 1. 2012 8:58

Závěrečná zpráva a finanční vyúčtování dotace z programu Podpora VÚA za rok 2011

Upozornění pro příjemce dotací z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených v roce 2011.

V souladu s podmínkami programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok 2011  je příjemce dotace povinen vyhotovit závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování přidělené dotace.

K vyúčtování dotace za rok 2011 je nutné vyplnit formulář "Závěrečná zpráva" a 4 excelové tabulky vztahující se k vyúčtování dotace, včetně  tabulky "Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem". Všechny formuláře k vyplnění jsou obsaženy v připojených dokumentech "Závěrečná zpráva a vyúčtování dotace za rok 2011".

Závěrečnou zprávu a finanční vyúčtování předloží příjemce v listinné i elektronické formě (na CD) nejpozději do 15. února 2012 na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1

Obálku viditelně označte:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA – Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených 2011

V případě, že nastane povinnost vratky, převede ji příjemce nejpozději do 15. února 2012 (termín připsání vratky na účet) na depozitní účet Úřadu vlády ČR

č. 6015-4320001/0710 vedený u ČNB, konstantní symbol 9118, variabilním symbolem je číslo příslušného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Pokud nebude dodržen termín pro převedení případných vratek na depozitní účet Úřadu vlády ČR a vratky budou zaslány (připsány) na depozitní účet Úřadu vlády ČR po 15. únoru 2012, jedná se o porušení rozpočtové kázně formou zadržení prostředků státního rozpočtu příjemcem. Úřad vlády ČR takovéto porušení rozpočtové kázně oznámí místně příslušnému finančnímu úřadu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X