Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

7. 11. 2023 20:27

Zasedání 3. října 2023

Dne 3. října 2023 se uskutečnilo 3. zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen "VVOZP") v tomto roce.

Tématem prvního bodu jednání byla přístupnost internetových stránek úřadů státní správy a komunikace s osobami se zdravotním postižením. Všechna ministerstva mají dle zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací povinnost zajistit, aby internetové stránky byly přístupné pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením. Odborníci na přístupnost seznámili VVOZP s analýzou stavu webové přístupnosti veřejné správy v České republice.

Z podnětu zástupců rodičů dětí se zdravotním postižením následně VVOZP projednával novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, z hlediska dostupnosti zdravotnických prostředků pro děti těžkým zdravotním postižením.

V navazujícím bodu Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (dále jen „NRZP ČR“) představila svůj návrh novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zahrnující změny v úhradách a užívání elektrických invalidních vozíků. Cílem je umožnit pojištěncům bezproblémové užívání jejich elektrických invalidních vozíků hrazených z veřejného zdravotního pojištění po celou dobu trvání jejich směrné užitné doby bez ohledu na to, zda se v konkrétním případě nachází vozík v majetku pojišťovny nebo v majetku pojištěnce. Změna je realizována reálněji nastavenými podmínkami pro úhradu oprav těchto vozíků.

V rámci čtvrtého bodu byl představen návrh NRZP ČR na zvýšení příspěvku na péči.

Připravované změny v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v novele zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, byly obsahem pátého bodu.

Na závěr se VVOZP zabýval přípravou novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, z hlediska navrhovaných změn, které budou mít dopad na osoby se zdravotním postižením. Zástupci České společnosti paliativní medicíny objasnili členkám a členům VVOZP potřebu upravit v zákoně zdravotní respitní péči.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty