Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

30. 7. 2021 19:05

Zasedání 24. června 2021

24. června se uskutečnilo druhé zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) v roce 2021.

Nejdříve proběhla kontrola úkolů uložených v souvislosti s projednávanými body na předchozích zasedáních.

V rámci druhého bodu VVOZP projednal a schválil Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 v roce 2020 a jeho celkové zhodnocení. Materiál bude následně předložen vládě ČR k projednání.

Následně VVOZP vyhlásil 28. ročník Ceny VVOZP za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž na téma Děti a zdravotní postižení.

Ve čtvrtém bodu jednání byl představen Průzkum zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných úřadech státní správy. Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 stanovil ve svém opatření 13.9 povinnost ústředním orgánům státní správy usilovat o podporu přímého zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Za tímto účelem realizoval sekretariát VVOZP tento průzkum.

Dalším tématem jednání byla příprava vyhlášky o přístupnosti prostředí pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace v souvislosti s novým stavebním zákonem. VVOZP svým usnesením požádal ministryni pro místní rozvoj, aby k přípravě prováděcích právních předpisů k novému stavebnímu zákonu byli přizváni odborníci na bezbariérové užívání staveb zastupující organizace osob se zdravotním postižením.

Šestý bod řešil možnost uznání průkazu osoby se zdravotním postižením jako identifikačního osobního dokladu.

V rámci sedmého bodu zazněla informace o průběhu a výsledcích dotačního řízení programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2021, který je realizován Úřadem vlády. Celkem bylo rozděleno 24.157.049 Kč.

Na závěr byla podána informace o naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny v roce 2020, která byla připravena na základě zpráv resortů a institucí o financování a realizaci záměrů bezbariérových tras předložených v rámci tohoto programu.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty