Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

24. 4. 2023 15:28

Zasedání 23. března 2023

Dne 23. března se uskutečnilo první zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) v roce 2023.

Nejdříve byla projednávána novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – zvýšení příspěvku na péči. VVOZP doporučil Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby při projednávání návrhu novely zákona o sociálních službách byla zohledněna výše inflace v uplynulých letech a upravena i výše stupňů II – IV příspěvku na péči.

V rámci druhého bodu se projednávala situace dětí s postižením v ústavní péči v ČR, VVOZP k němu přijal usnesení, ve kterém doporučil ministrovi práce a sociálních věcí, aby nevyhovující životní podmínky a situaci dětí s postižením žijících v pobytových sociálních službách řešil aktuálně a bezodkladně v nyní připravované novele zákona o sociálních službách a to tak, aby byly stanoveny podmínky, které musí poskytovatel služby pro děti splnit.

Tématem třetího bodu byla institucionalizace asistentů pedagoga v návrhu novely školského zákona. Výbor pověřil zmocněnkyni vlády pro lidská práva, aby oslovila ministra školství mládeže a tělovýchovy s žádostí o stažení návrhu novely školského zákona z jednání Legislativní rady vlády a vyzvala jej k diskusi o rizikových aspektech navržené právní úpravy.

Obsahem čtvrtého bodu jednání bylo naplňování rovného přístupu ke vzdělávání neslyšících žáků, kteří v komunikaci preferují český znakový jazyk, a přístupu neslyšících ke kvalitním tlumočnickým službám. Cílem je, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s dalšími dotčenými ministerstvy neprodleně realizovalo kroky vedoucí k nastavení standardů a mechanismů objektivního a transparentního ověřování jazykových kompetencí tlumočníků v českém znakovém jazyce a pedagogických pracovníků, kteří vyučují žáky v českém znakovém jazyce.

Následně proběhla kontrola úkolů uložených v souvislosti s projednávanými body na minulých zasedáních.

V rámci šestého bodu VVOZP projednal a schválil Výroční zprávu VVZPO za rok 2022. Zpráva bude následně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu vlády ČR.

Dalším projednávaným tématem bylo získání odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla a motocyklu člověkem se sluchovým postižením. VVZPO požádal Ministerstvo dopravy, aby vytvořilo ve spolupráci s organizacemi hájícími práva lidí se sluchovým postižením informační materiál pro autoškoly zaměřený na žadatele o řidičské oprávnění se sluchovým postižením a následně tento materiál distribuovalo všem autoškolám. Dále VVOZP požádal Ministerstvo zdravotnictví, aby ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a organizacemi osob se sluchovým postižením dořešilo možnost vhodných legislativních úprav vztahujících se k získávání a držení oprávnění k řízení motorových vozidel osobami se sluchovým postižením.

V osmém bodu se VVOZP zabýval posuzováním zdravotní způsobilosti drážních zaměstnankyň a zaměstnanců se sluchovým postižením.

Na závěr byla členkám a členům VVOZP podána informace o pracovně rehabilitačních střediscích jako efektivní podpoře zaměstnanosti osob se zdravotním postižením na chráněném i na otevřeném trhu práce.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty