Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

28. 7. 2023 20:07

Zasedání 22. června 2023

Dne 22. června se uskutečnilo druhé zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“) v roce 2023.

Nejdříve proběhla kontrola úkolů uložených v souvislosti s projednávanými body na minulých zasedáních.

V rámci druhého bodu VVOZP projednal a schválil Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025 v roce 2022. Zpráva bude následně předložena vládě ČR k projednání.

Pracovně rehabilitační střediska jako efektivní podpora zaměstnanosti osob se zdravotním postižením na chráněném i na otevřeném trhu práce byla tématem třetího bodu.

Obsahem čtvrtého bodu byly podněty veřejného ochránce práv zahrnující téma zvýšení příspěvku na péči, práva studujících se specifickými potřebami, institucionalizace asistentů pedagoga a předložení opravené Spojené druhé a třetí periodické zprávy České republiky o plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením.

Dále VVOZP vyhlásil 30. ročník Ceny za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení a fotografickou soutěž na téma Také to zvládnu!

Následně byl VVOZP seznámen s vyhodnocením úkolů uložených v Souboru opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin.

V sedmém bodu VVOZP schválil změnu Jednacího řádu Komise pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením, aby byl jednací řád v souladu se Statutem VVOZP, který byl novelizován v roce 2022.

Poté zástupci MPO informovali o přípravě zákona souvisejícího s implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) o požadavcích na přístupnost u výrobků a služeb.

V rámci devátého bodu byl VVOZP seznámen s činností Odborné skupiny VVOZP pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat.

Následně  zazněla informace o průběhu a výsledcích dotačního řízení programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků osob se zdravotním postižením pro rok 2023.

Na závěr byla členkám a členům VVOZP podána informace o naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny v roce 2022.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty