Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

20. 4. 2021 12:38

Zasedání 18. března 2021

Dne 18. března 2021 se uskutečnilo online zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“).

Jednání řídila výkonná místopředsedkyně VVOZP Helena Válková.

V rámci prvního bodu Výbor projednal a schválil Výroční zprávu Výboru za rok 2020. Výroční zpráva obsahuje zejména přehled členek a členů Výboru, zaměstnanců sekretariátu, zasedání Výboru a jeho odborných skupin včetně projednávaných témat, dokumentů připravených Výborem a schválených vládou ČR, výdajů za rok 2020 a dalších činností.

Dalším tématem jednání byla aktuální situace v podpoře zaměstnávání osob se zdravotním postižením po zvýšení minimální mzdy a v prostředí pandemie. Výbor přijal usnesení, ve kterém doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí a vládě ČR navrhnout a schválit nařízení vlády, kterým by došlo ke zvýšení maximální částky příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Třetí bod jednání řešil legislativní úpravy související s pravidly pro získání řidičského oprávnění u osob se sluchovým postižením. Výbor svým usnesením požádal, aby  ministerstva zdravotnictví a dopravy projednala se zástupci lidí se sluchovým postižením vhodné úpravy zákonů a souvisejících právních předpisů vztahujících se k získávání a držení oprávnění k řízení motorových vozidel osobami se sluchovým postižením.

Ve čtvrtém bodu jednání zástupkyně Ministerstva zdravotnictví představila stav realizace Strategie reformy psychiatrické péče, Výbor na svých zasedáních pravidelně monitoruje, jak probíhá její implementace a jaké kroky byly v této oblasti učiněny.

Obsahem pátého bodu bylo téma odpovědnosti vlády ČR za informování občanů se specifickými komunikačními potřebami. V usnesení, které Výbor k tomuto bodu přijal, se Výbor obrací na vládu ČR s žádostí o podporu požadavků občanů se specifickými komunikačními potřebami, pokud jde o zpřístupnění tiskových konferencí a dalších důležitých veřejných prohlášení k nouzovému stavu, s cílem zlepšit informovanost těchto uživatelů a posílit tak jejich důvěru ve fungování přijímaných opatření.

V rámci šestého bodu zazněla informace zástupkyně veřejného ochránce práv o nejdůležitějších aktivitách, kterými se Kancelář veřejného ochránce práv v roce 2020 ve prospěch osob se zdravotním postižením zabývala. Výbor se ve svém usnesení obrátil na výkonnou místopředsedkyni Výboru a zmocněnkyni vlády pro lidská práva s žádostí, aby v rámci svých kompetencí upozornila na naléhavou potřebu projednat ještě v tomto volebním období návrh na ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením.

Na závěr bylo řešeno projednávání poslaneckého návrhu novely zákona o sociálních službách, který nezahrnuje požadavky organizací zastupujících osoby se zdravotním postižením.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty