Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

9. 10. 2020 11:38

Zasedání 17. září 2020

Dne 17. září 2020 se uskutečnilo zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „VVOZP“).

Novela Jednacího řádu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

Novela byla připravena proto, aby byl Jednací řád v souladu se Statutem VVOZP, který byl schválen usnesením vlády ze dne 10. června 2019 č. 410. Hlavní změna spočívá ve změně názvu, kdy byl Vládní výbor pro zdravotně postižené občany přejmenován v roce na Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením. Nově je zde také rozšířena možnost hlasování zástupců ústředních orgánů státní správy, kteří se jednání účastní na základě pověření členů VVOZP.

 

Zřízení Odborné skupiny VVOZP pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat

VVOZP schválil vytvoření této odborné skupiny na základě požadavků organizací zastupujících osoby s omezenou schopností právně jednat. Záměrem je vytvoření odborné platformy, která bude mapovat zejména využívání podpůrných opatření při narušení schopnosti zletilého člověka právně jednat upravených občanským zákoníkem, bude navrhovat efektivní sdílení dobré praxe a navrhovat řešení v oblastech, kde je současná praxe nedostačující.

 

Výběr kandidátů za ČR do Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením

ČR ratifikovala Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením v roce 2009. V rámci této úmluvy byl vytvořen Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“), jehož hlavním posláním je dohlížet na naplňování úmluvy v jednotlivých smluvních státech. Výbor má celkem 18 členů – odborníků na problematiku osob se zdravotním postižením. Členové Výboru jsou voleni na období čtyř let a mohou být zvoleni nejvýše dvakrát. Členové Výboru vykonávají funkci jako soukromé osoby a předpokládá se, že jsou experty s výraznými morálními kvalitami a uznávanými schopnostmi a zkušenostmi v oblastech, které jsou předmětem úmluvy. Výběr kandidátů není v ČR doposud žádným způsobem upraven. VVOZP proto schválil usnesení, které uložilo sekretariátu VVOZP, aby ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zahraničních věcí a Národní radou osob se zdravotním postižením ČR vypracoval nastavení transparentních pravidel pro vyhlášení a způsob výběru vhodného kandidáta za ČR do Výboru.

 

Překračování lhůt řízení o žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku

Bod předložila na jednání Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, na kterou se obracejí její klienti se stížnostmi na překračování lhůt ze strany správních orgánů při řízeních o žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku. VVOZP k této problematice přijal usnesení, ve kterém žádá Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby ve spolupráci s Úřadem práce ČR a Lékařskou posudkovou službou urychleně přijalo opatření, která povedou ke zkrácení řízení, a navrhuje využití jednoho posudku pro více řízení s týmž žadatelem.

 

Realizace překladu informací o činnosti Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením do českého znakového jazyka na webových stránkách Úřadu vlády ČR

Z důvodu zajištění přístupnosti informací o činnosti VVOZP také pro osoby se sluchovým postižením budou přeloženy základní informace do českého znakového jazyka.

 

Zvýšení procenta televizních pořadů opatřených skrytými titulky pro osoby se sluchovým postižením

Znění zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání v části, která se týká zpřístupňování televizního vysílání pro osoby se sluchovým postižením formou skrytých titulků, je dle názoru organizací zastupujících sluchově postižené nevyhovující a právně nejasné. V zákoně je stanoveno, že pro komerční televize je dána 15 % povinnost titulkování, přesto komerční televize ani tento minimální požadavek neplní, přitom je to technicky snadno řešitelné. VVOZP požádal Ministerstvo kultury o vypracování a předložení novely zákona, která by tento problém vyřešila.

 

Řešení kompenzace zvýšení minimální mzdy v roce 2020 příspěvkem dle § 78a zákona č. 435/2004 Sb.

Specializovaní zaměstnavatelé zdravotně postižených mají problémy související s nárůstem minimální mzdy, kdy museli na zvýšené náklady způsobené nejen zvýšením minimální mzdy, ale i zvýšením a růstem inflace, využít rezerv, které dnes již v podstatě nemají. Jde o více než 60 tisíc pracovních míst, 15 až 20 % pracovních míst, zejména těch nejslabších lidí, co se pohybují na hranici sociálně pracovní terapie, je bezprostředně ohroženo. Jádro problému je v absenci systémového řešení. Problém má skrytou příčinu i v tom, že systém je plošný, přestože je portfolio zaměstnavatelů široké, od vyspělých firem až po chráněné dílny na úrovni sociálně pracovní terapie, požadavky jejich podpory z hlediska struktury jsou absolutně rozdílné. VVOZP požádal vládu ČR o urychlené projednání návrhu nařízení ve smyslu ustanovení § 78a zákona č. 435/2004 Sb. a odstranění nejistoty a rizika ekonomických dopadů na pracovní místa nejzranitelnější skupiny osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. A dále doporučil MPSV vrátit se k jednání o komplexním a systémovém řešení podpory pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením s velmi nízkým pracovním potenciálem.

 

Zákonná úprava zajištění pomoci pečujících osob svým klientům v době hospitalizace ve zdravotnických zařízeních

Obsahem bodu je snaha Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) legislativně zakotvit, aby pečující osoby mohly poskytovat péči svým klientům i v době, kdy jsou hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních. Lidé se zdravotním postižením se obávají chodit do zdravotnických zařízení, protože tam nemají služby, které potřebují k zachování svého potenciálu, případně k tomu, aby se nezhoršil jejich zdravotní stav. Zdravotnická zařízení nejsou schopna tyto potřebné služby jako např. pitný režim, podávání stravy, polohování, výměna hygienických potřeb apod. zajistit. Dle Ministerstva zdravotnictví je v zásadě možné, aby tam nemocnice tyto pečující osoby pouštěly, ale do zákona tuto možnost zapracovat nechce, protože po právní stránce je složité a problematické toto ošetřit. VVOZP v usnesení žádá Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, aby společně s NRZP upravily zákon o zdravotních službách, který umožní účast pečujících osob při obslužných činnostech svým klientům hospitalizovaným ve zdravotnických zařízeních.

 

Dopady nové právní úpravy vymezení a podmínek provozu elektrických vozíků v silničním zákoně

Existují různá elektrická vozítka, kterým jejich prodejci říkají invalidní vozíky, ale nejsou to invalidní vozíky, jsou to komerční výrobky. Lidé, kteří si takové vozítko zakoupí, jsou klamáni v tom, že si myslí, že je to kompenzační pomůcka. Pokud ta vozidla jezdí rychlostí až 45 km/hod., je již potřeba řidičský průkaz skupiny AM a měla by být pojištěna. Je důležité, aby došlo k určité certifikaci jednotlivých výrobků a aby bylo odlišeno, co jsou kompenzační pomůcky a co jsou komerční vozítka. Ministerstvo průmyslu a obchodu svolá k této problematice separátní jednání, kde budou přítomni zástupci NRZP, ÚNMZ, ČOI, MD a SÚKL.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty