Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

25. 8. 2023 13:42

Hlasování per rollam č. 1/2023 Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

Ve dnech od 28.07.2023 do 07.08.2023 probíhalo hlasování per rollam č. 1/2023 Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen "VVOZP").

Na zasedání VVOZP dne 22.06.2023 byl projednán bod 9 „Informace o činnosti Odborné skupiny VVOZP pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat“, ke kterému bylo navrženo usnesení VVOZP, jehož součástí je žádost vládě, aby učinila potřebné legislativní kroky k určení gestora pro oblast veřejného a soukromého opatrovnictví a problematiku podpůrných opatření.

Hlasování per rollam bylo vyhlášeno proto, že v době hlasování nebyl VVOZP usnášeníschopný, přestože pro usnesení hlasovalo všech 14 přítomných členů a členek VVOZP, usnesení nebylo přijato v souladu s Jednacím řádem VVOZP. VVOZP tedy žádnou výzvu právoplatně neučinil, což oslabuje dopad práce VVOZP a Odborné skupiny VVOZP pro podporu osob s omezenou schopností právně jednat ve vztahu k probíhajícím diskusím o novele občanského zákoníku mezi Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Přijetí usnesení VVOZP je potřebné pro nadcházející jednání k tématu opatrovnictví.

Usnesení bylo v rámci hlasování per rollam přijato.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X