Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených

5. 8. 2019 7:00

Dotační řízení 2020

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2020 v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených.

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 05.08.2019 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2020, čj. 23429/2019-UVCR.

 

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených se poskytuje na projekty, jejichž účelem je zvýšit zapojení osob se zdravotním postižením do života společnosti, podporovat sebeobhájcovství a lidská práva osob se zdravotním postižením, přispívat k osvětě o problematice zdravotního postižení ve společnosti a využívat zkušenosti a dobrou praxi ze zahraničí v níže uvedených oblastech.  

Z programu lze podpořit aktivity:

 1. mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. V rámci této aktivity je možno poskytnout dotaci na náklady, které příjemci vznikají na základě jeho členství v mezinárodních organizacích působících v oblasti podpory osob se zdravotním postižením. Dotaci je dále možno poskytnout na náklady na zahraniční cesty, pokud souvisí se základním zaměřením činnosti příjemce či s jeho členstvím v mezinárodních organizacích;
 2. účast na realizaci veřejných politik, které se týkají osob se zdravotním postižením, a sledování jejich naplňování. Tato aktivita sleduje vytváření rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením prostřednictvím účasti jejich spolků na tvorbě a realizaci plánů a politik vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to na celostátní, krajské a regionální úrovni. Dílčí aktivity se mohou týkat účasti na tvorbě a rozvoji komunitních plánů, plánů sociálních služeb, provádění výzkumů a reprezentativních šetření pro potřeby spolku, monitorování právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením, obhajoby jejich práv a zájmů, monitorování případů diskriminace apod.;
 3. vzdělávací a informační činnost v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením. Z dotace je možné podpořit vzdělávání zaměřené na zlepšení pracovních a sociálních dovedností v rámci komunity osob se zdravotním postižením. Dále je možné dotaci poskytnout na pořádání informačních kampaní pro veřejnost, účast na výstavách a veřejných prezentacích včetně doprovodných programů, pořádání odborných konferencí a seminářů, provoz informačních webových portálů, vydávání informačních materiálů, letáků, tiskovin a publikací. V případě pořádání odborných konferencí a seminářů musí projekt obsahovat podrobný rozpis jednotlivých akcí (konkrétní témata, termíny a místa pořádání, předpokládaný počet účastníků). Při vydávání tiskovin musí projekt obsahovat podrobné informace o tiskovině, např. počet kusů, náklad na 1 ks, způsob distribuce, rozsah tiskoviny, periodicita;
 4. organizačně administrativní servis v rámci svépomocných aktivit spolků zdravotně postižených. Dotaci je možno poskytnout na nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti spolku, zejména náklady na nájmy, energie, služby a osobní náklady.

Předkládané projekty by měly být také v souladu s Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením.

 

Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být elektronicky odeslána ve webové aplikaci nejpozději do 20.09.2019.

Krycí list musí být doručen do 25.09.2019.

 

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2020 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace.

Informace o programu podává Olga Vlastová MSc., email: vlastova.olga@vlada.cz; tel. +420 224 002 341.

 

Přílohy

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2020, čj. 23429/2019-UVCR.

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 2. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2020
 3. Návod k registraci do webové aplikace
 4. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu
 5. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
 6. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 7. Formulář Přehled výstupů projektu
 8. Vzor vyplněného Přehledu výstupů projektu
 9. Jednací řád Komise
 10. Směrnice vedoucí Úřadu vlády České republiky č. 24/2019 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv
 11. Vzor čestného prohlášení o členství v mezinárodní organizaci

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X