Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

15. 7. 2019 10:00

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2018

Vláda schválila na svém zasedání 8. července 2019 Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2018.

Usnesení, které bylo vládou ČR přijato k Národnímu plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 (dále jen „Národní plán“), ukládá jednou ročně, do 30. června, předložit vládě ČR k projednání zprávu o realizaci jednotlivých opatření Národního plánu za uplynulý kalendářní rok.

Ze 138 opatření, která se měla plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. prosince 2018, bylo splněno nebo průběžně plněno 115 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 17 opatření. Částečně bylo splněno nebo průběžně plněno 5 opatření.

U jednoho opatření je navrženo jeho zrušení, a to 13.2 Vyspecifikovat činnosti poskytovatelů sociálních služeb zaměřených na uplatnění osob se zdravotním postižením s využitím jejich vzdělání a odborné kvalifikace. Důvodem je skutečnost, že by pro splnění daného úkolu muselo nejprve dojít k zásadní změně definice sociálních služeb a rozšířit jejich působnost i do oblasti zaměstnávání.

Nesplněno bylo například opatření ukládající vytvořit plán zpřístupňování zdravotnických zařízení, opatření týkající se zákona o veřejném opatrovnictví, dále vytvořit materiálně technický standard sociálních služeb, navrhnout pravidla uskutečňování adekvátního způsobu vzdělávání dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením, vypracovat právní úpravu zajišťující koordinaci rehabilitace a nástroje jejího financování, zavést multidisciplinární posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a sociální ochrany.

Mezi splněné úkoly patří například zpracování metodiky pro tvorbu informačních materiálů a textů veřejné správy přístupných ve snadno srozumitelné formě, vyhodnocení modelu posuzování speciálních vzdělávacích potřeb podle stupně podpůrných opatření, vypracování metodik týkajících se výuky žáků se sluchovým postižením a provedení úpravy vyhlášky o zdravotnické dokumentaci tak, aby povinně obsahovala informaci o kompenzačních pomůckách a formách komunikace využívaných člověkem se zdravotním postižením.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X