Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dokumenty Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

22. 5. 2020 13:11

Výroční zpráva Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením za rok 2019

Výroční zpráva obsahuje souhrnný přehled o činnosti Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „Výbor“) za rok 2019. Předkládána je na základě usnesení vlády ČR ze dne 20. února 2002 č. 175, které ukládá zpracovat výroční zprávu o činnosti poradního orgánu za uplynulý rok.

Výbor se v roce 2019 sešel celkem třikrát. Hlavními tématy jednání Výboru bylo zejména: Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2018, postup prací na implementaci Strategie reformy psychiatrické péče, řešení kompenzace růstu minimálních mezd pro zaměstnavatele zaměstnávající více jak 50 % osob se zdravotním postižením formou příspěvku těmto zaměstnavatelům, analýza financování sociálních služeb, realizace monitorování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením veřejnou ochránkyní práv, Metodika Easy-to-read pro tvorbu informačních materiálů a textů veřejné správy přístupných ve snadno čitelné a srozumitelné formě nejen pro osoby se sníženou schopností vnímání informací a Výběrové šetření o počtu a struktuře osob se zdravotním postižením v roce 2018.

V roce 2019 Výbor počtvrté monitoroval Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 a také sledoval plnění úkolů vyplývajících z Podnětu k řešení situace života osob s poruchami autistického spektra a jejich rodin.

Výbor loni vyhlásil a realizoval 26. ročník Ceny Výboru za publicistické práce zaměřené na téma zdravotního postižení. Přihlášeno bylo celkem 60 publicistických děl. Počtvrté také Výbor vyhlásil fotografickou soutěž na téma Navzdory bariérám. Vyhlášení výsledků obou soutěží proběhlo na slavnostním večeru Výboru k Mezinárodnímu dni osob se zdravotním postižením, který se konal 6. prosince 2019.

Sekretariát výboru organizačně zajišťoval administraci Národního rozvojového programu mobility pro všechny a podmínky pro činnost Řídícího výboru a Hodnotitelské komise tohoto programu. V roce 2019 bylo přihlášeno 29 záměrů bezbariérových tras, z toho bylo schváleno 17 záměrů. Před každým kolem výzvy se uskutečnily konzultační dny pro předkladatele záměrů bezbariérových tras.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X