Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

4. 8. 2023 15:29

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 v roce 2022

Vláda projednala na svém zasedání dne 19. července 2023 Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 v roce 2022.

Usnesení, které bylo vládou ČR přijato k Národnímu plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025 (dále jen „Národní plán“), ukládá jednou ročně, do 30. června, předložit vládě ČR k projednání zprávu o realizaci jednotlivých opatření Národního plánu za uplynulý kalendářní rok.

Ministerstva a další instituce byly požádány o podání zprávy o tom, jak plnily ve své působnosti ta opatření Národního plánu, která se řeší průběžně, nebo jejichž termín splnění byl do 31. prosince 2022. Z došlých zpráv byla zpracována souhrnná zpráva. K informacím resortů a institucí o plnění opatření zaujal stanovisko sekretariát Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením (dále jen "VVOZP") ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, která je poradním orgánem VVOZP.

Ze 131 opatření, která se měla plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. prosince 2022, bylo splněno nebo průběžně plněno 102 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 29 opatření. 

Na základě vyhodnocení plnění jednotlivých opatření Národního plánu v roce 2022 je oproti předchozím rokům patrný nárůst termínovaných opatření, která nebyla splněna. Jedná se zejména o opatření týkající se realizace systémových změn v oblasti sociálních služeb a činnosti školských poradenských zařízení, která ke svému splnění vyžadují vysokou míru společenské shody. Naproti tomu vysoký podíl plnění průběžných opatření deklaruje kontinuitu v zajišťování rovných podmínek pro osoby se zdravotním postižením napříč celou veřejnou správou a snahou jednotlivých resortů zajistit co nejvyšší míru přístupnosti ve všech oblastech.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X