Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

2. 4. 2023 10:08

Světový den porozumění autismu – 2. duben

Světový den porozumění autismu je připomínán od roku 2008, kdy byl poprvé vyhlášen Valným shromážděním Organizace spojených národů. Cílem bylo zdůraznit potřebu pomoci vedoucí ke zlepšení kvality života lidí s autismem, aby mohli vést plnohodnotný a smysluplný život jako nedílná součást společnosti.

V rámci tohoto světového dne je kladen důraz nejen na zvyšování povědomí veřejnosti o problematice poruch autistického spektra (PAS) a o životě a potřebách osob s autismem, ale také zdůraznění nezbytnosti nastavení účinných mechanismů pomoci na všech úrovních nejen samotným lidem s autismem, ale také jejich rodinám a dalším pečujícím.

Problematikou osob s poruchou autistického spektra a jejich podporou se jako samostatnému tématu věnuje také Vládní výbor pro osoby se zdravotním postižením. S cílem zajistit lepší podporu a pomoc osobám s autismem a zvýšit informovanost společnosti byl na jeho podnět vypracován prvním vládní dokument zabývající se výlučně tímto tématem - Podnět k řešení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin, který byl schválený usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2016 č. 111. Součástí Podnětu byl také Komunikační soubor skládající se z Informačního letáku, Komunikačního klíče a Desatera komunikace s pacientem. Podrobnější informace a jednotlivé složky Komunikačního souboru jsou dostupné na stránkách Úřadu vlády ČR.

Usnesením vlády ČR ze dne 13. července 2020 č. 727 byl přijat navazující Soubor opatření ke zlepšení situace života osob s poruchou autistického spektra a jejich rodin s cílem pokračovat ve zlepšování života těchto osob. Materiál obsahuje devět oblastí, v nichž jsou spatřovány nejvýznamnější problémy: informovanost a edukace, včasný záchyt, diagnostika a následná zdravotní péče, terapie, posudková praxe a oblast dávkové podpory, vzdělávání, sociální služby, řešení krizových situací v rodinách s osobami s PAS a zaměstnávání. Každá oblast obsahuje stručný popis problému, jeho důsledky na osoby s PAS a jejich rodiny, opatření k řešení těchto problémů, určení gestora, případně gestorů (ústřední orgán státní správy), a další spolupracujících subjektů (odborné společnosti, zdravotní pojišťovny, atd.). Termín plnění byl nastaven do 31. prosince 2022. Plnění Souboru bude vyhodnoceno na plánovaném zasedání Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením v červnu 2023.

U příležitosti Světového dne porozumění autismu se také řada státních i nestátních organizací zapojuje do osvětové kampaně „Rozsviťme se modře“, jelikož tato barva symbolizuje komunikaci a sebevyjádření. Modře jsou nasvěcovány významné budovy či se v oknech rozsvěcují modrá světla, účastníci kampaně se také oblékají do modrého oblečení.

Věříme, že společné úsilí povede k lepšímu porozumění lidem s autismem a větší podpoře jim i jejich rodinám.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X