Aktuality Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením

26. 1. 2023 14:32

Seminář k Opčnímu protokolu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením - 26. ledna 2023

Dne 26. ledna 2023 se uskutečnil Seminář k Opčnímu protokolu Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením pořádaný Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s Kanceláří veřejného ochránce práv.

Opční protokol k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „Úmluva“) vstoupil pro Českou republiku v platnost dne 23. září 2021. Umožňuje smluvním státům uznat pravomoc Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením (dále jen „ Výbor OSN“) zabývat se stížnostmi jednotlivců nebo skupin jednotlivců na porušení práv vyplývajících z jednotlivých ustanovení Úmluvy. 

Cílem semináře bylo seznámit účastnice a účastníky se základními aspekty Úmluvy, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 13. prosince 2006, a jejím Opčním protokolem, procesem podávání stížností dle Opčního protokolu, způsobem jejich vyřizování, institucionálním zajištěním této agendy v České republice a činností Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením a jednotlivých aktérů,  kteří se podílejí implementaci Úmluvy a jejím monitorování v České republice.

V rámci úvodního slova vyzdvihla zmocněnkyně vlády pro lidská práva Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková a veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček důležitost Opčního protokolu pro prohloubení ochrany práv osob se zdravotním postižením v České republice a jejich plnou integraci do společnosti.

V dalším bloku týkajícím se monitorování a implementace Úmluvy představil zástupce MPSV JUDr. Štefan Čulík základní informace o Úmluvě a jejím Opčním protokolu a roli ministerstva jako kontaktního místa, stejně tak i způsob monitorování Úmluvy prostřednictvím pravidelných zpráv předkládaných jednotlivými smluvními stranami Úmluvy. JUDr. Pavel Ptáčník ze sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením  se zabýval rolí Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením jako koordinačního orgánu pro oblast ochrany práv osob se zdravotním postižením v České republice a implementací Úmluvy, která je realizována zejména prostřednictvím Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025.

V dalším bloku představila Mgr. Petra Hadwigerová z Kanceláře veřejného ochránce práv proces podávání stížností podle Opčního protokolu včetně uvedení řady konkrétních případů a seznámila účastníky a účastnice s rolí veřejného ochránce práv. Mgr. Miroslav Kaštyl z Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před Evropským soudem pro lidská práva (dále jen „ESLP“) se dále zabýval různým mechanismům ochrany práv osob se zdravotním postižením na mezinárodní úrovni a také rolí vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP.

V posledním příspěvku představila Mgr. Blanka Espinoza ze sekretariátu Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením činnost a systém fungování Výboru OSN včetně nominací a způsobu volby jeho členů a členek a představila také pravidla pro výběr kandidáta na funkci člena Výboru OSN za Českou republiku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X