Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 18. srpna 2023 výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2024, čj. 28424/2023-UVCR (dále jen „výzva k podání žádosti“).

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „žádost“)

Žádost musí být elektronicky podána ve webové aplikaci nejpozději do 30. září 2023 do 23:59 hod. Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot (tzv. krycí list) musí být doručeno do datové schránky či na podatelnu ÚV ČR do 5 dnů od elektronického podání žádosti ve webové aplikaci.

Věcné zaměření výzvy k podání žádosti a účel dotace

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2024 se poskytuje za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 (dále jen „Strategie 2021+“) a v návaznosti na ustanovení Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích (dále jen „Evropská charta“).

Z programu lze podpořit projekty směřující k řešení problémů identifikovaných:

1. Cíli a opatřeními Strategie 2021+ v následujících oblastech:

 1. Práce a péče
 2. Rozhodování
 3. Bezpečí
 4. Zdraví
 5. Poznání
 6. Společnost
 7. Vnější vztahy
 8. Instituce

2. Evropskou chartou, a to s důrazem na aktivity lokálního charakteru na území dané obce.

Pro rok 2024 budou v souladu s čl. 3 odst. 6 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2021 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění Směrnice č. 16/2022 vedoucího Úřadu vlády České republiky ze dne 16. 8. 2022, čj. 31787/2022-UVCR-1, kterou se mění Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2021 a ve vazbě na aktuální společenskou potřebu upřednostněny (tzn. bodově zvýhodněny – blíže viz příloha č. 5) projekty, které se zaměřují na:

 1. Integraci a pomoc ženám prchajícím z Ukrajiny a jejich rodinám v důsledku probíhajícího válečného konfliktu a uplatňování hlediska rovnosti žen a mužů v migrační a integrační politice, a to v souladu s materiálem Stanovení strategických priorit vlády ČR ke zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu, schváleným usnesením vlády ČR ze dne 13. dubna 2022 č. 309 (případně v souladu s jeho aktualizací) a v souladu s podnětem Rady vlády pro rovnost žen a mužů k důslednějšímu zohledňování hlediska rovnosti žen a mužů při pomoci uprchlíkům a uprchlicím z Ukrajiny[1].
   
 2. Řešení genderových nerovností v souvislosti s ohrožením chudobou v návaznosti na aktuální socioekonomickou situaci a dopady přijetí opatření za účelem konsolidace veřejných rozpočtů a zohlednění potřeb ohrožených skupin jako jsou např. ženy samoživitelky či seniorky, a to v návaznosti na strategický cíl č. 4 Snížení míry ohrožení chudobou, zejména žen kapitoly „Práce a péče“ Strategie 2021+.
   
 3. Prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí, a to v návaznosti na kapitolu „Bezpečí“ Strategie 2021+ a navazující strategické cíle se zaměřením zejména na posílení dostupnosti specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí a práci s původci násilí.

Dotace není určena na financování činností dle zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2024 jsou uvedeny ve výzvě k podání žádosti.

Žádosti se podávají online v IS Patriot (https://dotace-lidskaprava.vlada.cz). Pro vstup do systému je potřeba využít prohlížeč Microsoft Edge.

Seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2024 se uskuteční dne 28. srpna 2023 od 10.00 h do 12.00 h. Účast na semináři je možná online či prezenčně na adrese nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Na seminář se lze registrovat nejpozději do 23. srpna 2023 (včetně) e-mailem na adresu vernerova.karolina@vlada.cz. Prosíme, v e-mailu uvádějte preferovanou formu účasti, tj. prezenčně či online.

Účast bude potvrzena 24. srpna 2023 dle pořadí přihlášení. Na seminář je z organizačních důvodů možné přihlásit maximálně jednoho zástupce či zástupkyni za organizaci / obec / městskou část v případě prezenční účasti a maximálně dva zástupce či zástupkyně za organizaci / obec / městskou část v případě online účasti. Přítomnost další osoby bude možná pouze v případě nenaplnění kapacity. Kapacita semináře (zejména v případě prezenční účasti) je omezena, pokud bude vyšší poptávka, budou upřednostněni zájemci a zájemkyně dle pořadí přihlášení, popřípadě bude nabídnuta účast online.

Informace o výzvě k podání žádosti a dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů podává Mgr. Karolína Vernerová na adrese vernerova.karolina@vlada.cz, telefonu +420 606 799 963 a Amálie Andršová, M.A., na adrese andrsova.amalie@vlada.cz, telefonu +420 720 033 721.

Přílohy

Součástí výzvy k podání žádostí jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 2. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2024
 3. Návod k registraci do webové aplikace
 4. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu
 5. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
 6. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 7. Formulář Přehledu výstupů projektu
 8. Vzor vyplněného Přehledu výstupů projektu
 9. Jednací řád Komise
 10. Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv

 


[1] Blíže viz /assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/dokumenty/Podnet_Ukrajina_gender-RVRZM_1.pdf.