Dotace

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2021 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2022, čj. 27109/2021-UVCR (dále jen „Výzva k podání žádosti“).

Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být elektronicky podána ve webové aplikaci nejpozději do 21. září 2021. Krycí list musí být doručen do 5 dnů od elektronického podání Žádosti ve webové aplikaci.

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti a účel dotace

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2022 se poskytuje za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Strategií rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 (dále jen „Strategie 2021+“) a v návaznosti na ustanovení Evropské charty za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích (dále jen „Evropská charta“).

Z programu lze podpořit projekty směřující k řešení problémů identifikovaných:

1. Cíli a opatřeními Strategie 2021+ v následujících oblastech:

 1. Práce a péče
 2. Rozhodování
 3. Bezpečí
 4. Zdraví
 5. Poznání
 6. Společnost
 7. Vnější vztahy
 8. Instituce

2. Evropskou chartou, a to s důrazem na aktivity lokálního charakteru na území dané obce.

Pro rok 2022 budou v souladu s čl. 3 odst. 6 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2021 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv a ve vazbě na aktuální společenskou potřebu upřednostněny (tzn. bodově zvýhodněny – blíže viz příloha č. 5) projekty, které se zaměřují na následující oblasti:

a)         Řešení negativních dopadů rozšíření onemocnění covid-19 na rovnost žen a mužů vztahujících se ke zdraví, postavení žen a mužů na trhu práce a v ekonomice, přístupu ke spravedlnosti a dalším relevantním aspektům těchto dopadů. Aktuální společenská potřeba řešení genderových dopadů spojených s rozšířením onemocnění covid-19 je odůvodněna ve Strategii 2021+.

b)         Téma genderového rozpočtování, realizaci aktivit (semináře, sdílení dokumentů apod.) za účelem přenosu dobré praxe a expertízy ze zahraničí a za účelem podpory využívání nástrojů genderového rozpočtování v ČR, mj. s důrazem na spravedlivou post-pandemickou obnovu, která bude zohledňovat potřeby všech skupin obyvatelstva včetně žen. Téma bude upřednostněno (tj. bodově zvýhodněno) v návaznosti na specifický cíl Strategie 2021+ 3.3  Rovný přístup k potřebám žen i mužů na všech úrovních plánování rozpočtu (genderově vyvážené rozpočty) z kapitoly Instituce a také doporučení Evropského účetního dvora  a Evropského institutu pro rovnost žen a mužů.

c)         Prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí, a to v tématech pokrytých Akčním plánem prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. Aktuální společenská potřebnost této oblasti je odůvodněna v kapitole č. 2 tohoto akčního plánu. Bodově zvýhodněna nebudou témata podporovaná z výzvy a malého grantového schématu v rámci programu „Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“ financovaných z Norských fondů - jedná se o tyto tematické oblasti: i. zřizování nových specializovaných služeb pro oběti genderově podmíněného násilí a zavádění inovativních opatření do stávajících služeb, ii. podpora kapacit pro interdisciplinární spolupráci, iii. realizace osvětových kampaní za účelem potírání genderových stereotypů, sexismu a klíčových příčin domácího a genderově podmíněného násilí, potírání nových forem genderově podmíněného násilí a motivace mužů k zapojení se do potírání těchto forem násilí a podpory rovnosti žen a mužů, iv. zvyšování kapacit organizací poskytujících intervence pro násilné osoby.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2022 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti.

Informace o dotačním programu podává Karolína Vernerová na e-mailové adrese vernerova.karolina@vlada.cz, telefonu +420 296 153 532 či +420 702 138 690.

Přílohy

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 2. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2022
 3. Návod k registraci do webové aplikace
 4. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu
 5. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
 6. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 7. Formulář Přehledu výstupů projektu
 8. Vzor vyplněného Přehledu výstupů projektu
 9. Jednací řád Komise
 10. Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 9/2021 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv