Dotace

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 5. srpna 2020 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v dotačním programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2021, čj. 25255/2020-UVCR (dále jen „Výzva k podání žádosti“).

Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být elektronicky podána ve webové aplikaci nejpozději do 21. září 2020. Krycí list musí být doručen do 5 dnů od elektronického podání Žádosti ve webové aplikaci.

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti a účel dotace

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2021 se poskytuje za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to zejména v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (dále jen „Vládní strategie“).

Z programu lze podpořit projekty směřující k řešení problémů, které Vládní strategie identifikuje v následujících oblastech:

 1. institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů;
 2. vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích;
 3. rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání; 
 4. slaďování pracovního, soukromého a rodinného života;
 5. vzdělávání, výzkum a rovnost žen a mužů ve znalostní společnosti;
 6. důstojnost a integrita žen a mužů;
 7. rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích;
 8. všední život a životní styl;
 9. horizontální strategické priority, jakými jsou
 1. ) genderové stereotypy a vztahy;
 2. ) legislativa v oblasti rovnosti žen a mužů;
 3. ) sběr statistických dat;
 4. ) muži a rovnost žen a mužů;
 5. ) spolupráce s partnery

Pro rok 2021 budou v souladu s čl. 3 odst. 6 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 13/2020 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv a ve vazbě na aktuální společenskou potřebu upřednostněny (tzn. bodově zvýhodněny – blíže viz příloha č. 5) projekty, které se zaměřují na následující oblasti:

a) Řešení negativních dopadů rozšíření onemocnění covid-19 na rovnost žen a mužů, zejména vztahujících se ke zdraví, postavení žen a mužů na trhu práce a v ekonomice, přístupu ke spravedlnosti a genderově podmíněnému násilí a dalším relevantním aspektům těchto dopadů. Aktuální společenská potřebnost řešení genderových dopadů krize spojených s rozšířením onemocnění covid-19 je odůvodněna ve zjištěních a doporučeních Sociologického ústavu a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (a dalších relevantní institucí a orgánů).

b) Prevence a potírání domácího a genderově podmíněného násilí (ve vazbě na specifický cíl Strategie 6.1, 6.2 a 6.6), a to v tématech pokrytých Akčním plánem prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 – 2022. Aktuální společenská potřebnost této oblasti je odůvodněna v kapitole č. 2 tohoto akčního plánu. Bodově zvýhodněna nebudou témata podporovaná z výzvy a malého grantového schématu v rámci programu „Lidská práva, začleňování Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“ financovaném z Norských fondů - jedná se o tyto tematické oblasti: i. zřizování nových specializovaných služeb pro oběti genderově podmíněného násilí, ii. podpora kapacit intervenčních center, iii. realizace osvětových kampaní za účelem potírání genderových stereotypů, sexismu a klíčových příčin domácího a genderově podmíněného násilí, potírání nových forem genderově podmíněného násilí a motivace mužů k zapojení se do potírání těchto forem násilí a podpory rovnosti žen a mužů, iv. zvyšování kapacit organizací poskytujících intervence pro násilné osoby.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2021 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti.

Informace o dotačním programu podává Lucie Hradecká na adrese hradecka.lucie@vlada.cz, telefonu +420 296 153 538 či +420 606 080 427.

Přílohy

Součástí této Výzvy jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 2. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2021
 3. Návod k registraci do webové aplikace
 4. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu
 5. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
 6. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 7. Formulář Přehledu výstupů projektu
 8. Vzor vyplněného Přehledu výstupů projektu
 9. Jednací řád Komise
 10. Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 13/2020 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv