Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

 

V Praze dne 31.7.2017

Úřad vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2018 v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Věcné zaměření programu

Program Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2018 je určen na výdaje spojené s realizací programů a aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v souladu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a Aktualizovanými opatřeními Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2017.

Okruh oprávněných žadatelů o dotaci

O dotaci může žádat:

a) spolek, žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku

b) ústav

c) obecně prospěšná společnost

d) nadace

Navrhovaná výše finančních prostředků na dotační program

Navrhovaná výše dotačních prostředků na program pro rok 2018 činí 7.000.000 Kč. Jedná se o návrh Odboru rovnosti žen a mužů a tato výše však vzhledem k procesu schvalování státního rozpočtu na rok 2018 může změnit.

Výše dotace

Maximální ani minimální výše dotace není stanovena.

Výše spoluúčasti

Výše poskytnuté dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu.

Podmínky dotačního řízení

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2018 a musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů (dále „Směrnice“) a její přílohy č. 6 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů. Úřad vlády České republiky Odbor rovnosti žen a mužů

Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. Žadatel (v případě podpoření projektu) nesmí z dotace poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.

Žadatel o dotaci musí mít řádně splněné povinnosti stanovené zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících ve znění pozdějších předpisů. Za splnění této povinnosti je považováno také doložení dokladu o podání návrhu na zápis k místně příslušnému rejstříkovému soudu.

Příjem žádostí

Žádost o dotaci, jejíž součástí je i popis projektu, na který je žádána dotace, a jeho celkový rozpočet, je nutno Úřadu předložit prostřednictvím webové aplikace pro administraci dotačních řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR (aplikace je dostupná pod následujícím odkazem: https://dotace-lidskaprava.vlada.cz). Jedna žádost může být spojena pouze s jedním projektem.

K žádosti žadatel elektronicky připojí (povinné přílohy):

a) bankovní identifikaci účtu (tj. kopii smlouvy s bankou nebo kopii potvrzení banky o vedení účtu žadatele), na který má být dotace převedena

b) originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo jiný obdobný doklad, pokud jde o případ dle čl. 20

c) další přílohy, pokud jsou uvedeny ve Zvláštních ustanoveních pro daný dotační program.

Dále, vzhledem ke snaze o podrobnější analýzu efektivity dotačního programu, budou žadatelé v rámci dotačního procesu (tj. v části žádost o dotaci, dodatek k žádosti a závěrečné zprávě) požádáni o vyplnění tabulky shrnující přehledové informace o cílech projektu a jejich naplňování. Tabulka bude dostupná ve webové aplikaci v části Další přílohy za projekt.

Úřadu se zasílá „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ (tzv. „krycí list“) vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání žádosti o dotaci. Tento krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele nebo jím pověřenou osobou. V případech, kdy dokumenty podepisuje namísto statutárního zástupce osoba pověřená statutárním zástupcem, je nutné k odesílanému „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do IS Patriot“ (tzv. „krycí list“) připojit originál nebo ověřenou kopii plné moci. Plná moc musí být podepsána zmocněncem i zmocnitelem.

Včasným podáním žádosti se rozumí doručení podepsaného krycího listu k žádosti, a to nejpozději do 30. září 2017, včetně. Za den doručení písemnosti se považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce anebo datum otisku razítka podatelny Úřadu. Dokument zaslaný prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu se považuje za doručený okamžikem jeho dodání do datové schránky Úřadu.

V případě zasílání krycího listu listinnou podobou musí být obálka s krycím listem k žádosti zalepená a musí být viditelně označena v levé části nápisem: „ŽÁDOST - Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 2018“

Krycí list zasílejte doporučeně na adresu:

Úřad vlády ČR Sekce pro lidská práva - RRP

nábř. E. Beneše 4 118 01 Praha 1 – Malá Strana

V případě zasílání krycího listu prostřednictvím veřejné datové sítě odešlete dokument do datové schránky Úřadu vlády ČR a zprávu označte „ŽÁDOST - Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 2018“.

ID datové schránky Úřadu vlády ČR je: trfaa33

Postup při hodnocení žádostí o dotaci:

Příslušný útvar provede administrativní kontrolu žádosti o dotaci, včetně jejích příloh, pokud tato žádost byla Úřadu doručena včas, a to z hlediska dodržení stanovených formálních náležitostí. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo povinných přílohách vyzve prostřednictvím webové aplikace žadatele, aby nedostatky do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil; ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit. Pokud je žádost Úřadu předložena po stanovené lhůtě nebo není žádost kompletní, tj. chybí některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna, nebo nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, příslušný útvar žádost vyřadí a informuje o tom žadatele.

Žádosti, jež projdou administrativní kontrolou, budou postoupeny k věcnému hodnocení podle stanovených kritérií, která jsou součástí Zvláštních ustanovení týkajících se programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

V rámci věcného hodnocení projektů před jednáním Komise posuzují každý předložený projekt vždy nejméně dva hodnotitelé/hodnotitelky. Tato hodnocení jsou prezentována na jednání Komise, která stanoví celkové hodnocení projektu. Pokud se liší hodnocení obou hodnotitelů/hodnotitelek o více než 15 bodů, předkládá se projekt k hodnocení třetímu hodnotiteli/hodnotitelce k vypracování revizního posudku. Do celkového hodnocení se následně započítávají hodnocení třetího hodnotitele/hodnotitelky a hodnocení dalšího z hodnotitelů/hodnotitelek, které se svým hodnocením více blíží bodovému hodnocení třetího hodnotitele/hodnotitelky.

Při posuzování žádostí o dotaci se dále bere v úvahu:

a) úplnost, správnost a celková úroveň zpracování předložené žádosti a projektu podle požadavků této výzvy a platné dokumentace;

b) nakolik předložené projekty směřují k naplnění programů v oblasti lidských práv, uvedených ve vyhlášeném dotačním řízení;

c) dostupnost a potřebnost aktivit, včetně místa, pokud je relevantní;

d) finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti;

e) jde-li o žadatele, který již v minulosti dotaci obdržel, rovněž jeho dosavadní spolupráce s Úřadem vlády a dodržování pravidel a termínů.

Konkrétní výše poskytnuté dotace je ovlivněna celkovým objemem finančních prostředků stanovených v kapitole Úřadu na jednotlivé dotační programy.

Komise pro hodnocení projektů vyřadí žadatele, který jako příjemce dotace za kalendářní rok, který bezprostředně předchází rok, na který je dotace žádána:

a) nevypořádal dotaci ve stanoveném termínu. Vypořádáním dotace se rozumí předložení přehledu o čerpání a použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků (provedení vratky). Podklady pro finanční vypořádání dotace se podávají na příslušných formulářích podle vyhlášky č. 367/2015 Sb., nebo

b) nepředložil závěrečnou zprávu o realizaci projektu včetně všech příloh ve stanoveném termínu, nebo

c) ve stanovené lhůtě neodstranil závažné nedostatky zjištěné v těchto předložených dokladech.

Na dotaci není právní nárok. Dotace nebude přidělena subjektu, členem/členkou jehož statutárního orgánu je zaměstnanec/zaměstnankyně, nebo osoba vykonávající pro Úřad činnosti na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „zaměstnanec“) v případě, že se tento zaměstnanec podílí anebo se vzhledem ke svému služebnímu nebo pracovnímu zařazení může podílet na dotačním řízení programu, ve kterém žádá o dotaci subjekt, členem jehož statutárního orgánu zaměstnanec je.

Úprava žádosti – konečná podoba rozpočtu

Příslušný útvar sdělí žadateli o dotaci, pokud nebyla jeho žádost z dotačního řízení vyřazena, do 10 pracovních dnů ode dne, kdy Komise projednala podklad o předložených žádostech o dotaci, v jaké výši mu bude dotace navržena na následující kalendářní rok. Současně budou žadatelé vyzváni, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 8 pracovních dnů, předložili dodatek k žádosti a konečnou podobu rozpočtu projektu; konečná podoba rozpočtu projektu je nedílnou součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace a je pro příjemce dotace závazná. Dodatek se vyplňuje prostřednictvím webové aplikace postupem dle čl. 19 odst. 1 Směrnice.

Návrh Komise je pro žadatele při zpracování dodatku závazný a oproti původní žádosti nesmí navýšit žádnou z položek rozpočtu s výjimkou případů, kdy se jedná o případy chybného zařazení nákladu do položek rozpočtu anebo kdy k takovému navýšení vedou důvody hodné zvláštního zřetele. Navýšení položky rozpočtu je žadatel povinen v dodatku odůvodnit; navýšení položky rozpočtu podléhá schválení předsedy/předsedkyně Komise.

Pokud žadatel, kterému byla přidělena dotace, písemně sdělí, že oproti původní žádosti požaduje nižší částku, než byla navržena Komisí pro hodnocení projektů, navrhne příslušný útvar rozhodnutí s dotací ve výši žadatelem požadované částky.

Pokud žadatel konečnou podobu rozpočtu projektu ani ve stanovené náhradní lhůtě nepředloží, příslušný útvar žádost o dotaci z dalšího dotačního řízení vyřadí.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Rozhodnutí o poskytnutí dotace kromě identifikačních údajů poskytovatele a příjemce dotace, označení dotačního programu a identifikačních údajů týkajících se projektu, na který je dotace poskytována, stanoví celkovou výši poskytnuté dotace, lhůtu pro dosažení účelu dotace a další podmínky, za kterých je dotace poskytnuta, a poučení příjemce dotace. Součástí rozhodnutí o poskytnutí dotace je také konečná podoba rozpočtu projektu.

Příjemce dotace musí vést účetnictví v plném nebo zjednodušeném rozsahu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

Případné změny při realizaci projektu

Při realizaci projektu je zároveň možné, při dodržení ostatních podmínek, za kterých je dotace poskytnuta, jednotlivé položky konečné podoby rozpočtu dotace překročit v rozpětí do 20 %, a to při nezměněné výši poskytnuté dotace a za předpokladu, že ve stejném rozsahu (ve stejné absolutní částce), v jakém je určitá položka rozpočtu překročena, je jiná položka, popřípadě jiné položky, uspořena. Položky rozpočtu jsou součástí skupin položek. Skupinami položek se rozumí: Materiál celkem, Energie celkem, Opravy a udržování celkem, Cestovné celkem, Služby celkem, Osobní náklady celkem. Při těchto změnách je nutné zachovat strukturu konečné podoby schváleného rozpočtu, nelze tedy do rozpočtu dotace doplnit další položku nebo použít dotaci na položku s nulovou hodnotou; nutnost zachovat strukturu konečné podoby rozpočtu neplatí v případě skupiny položek Osobní náklady celkem, kde je možné přesouvat prostředky mezi jednotlivými položkami nebo použít položku s původně nulovou hodnotou, avšak v součtu nesmí být skupina položek Osobní náklady celkem navýšena o více jak 20 %.

Upozornění pro žadatele o dotaci:

Komunikace se žadateli probíhá v určitých fázích dotačního řízení elektronicky, proto jsou žadatelé povinni dbát na aktualizaci svých e-mailových adres a pravidelně sledovat webovou aplikaci.

Dne 1. 7. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy (schválené usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92, ve znění usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 a usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 657 (dále jen Zásady), umožňuje v části druhé odst. 13 ústřednímu orgánu, který poskytuje dotace nestátním neziskovým organizacím, hodnověrným způsobem zahrnout do spolufinancování projektu i práci dobrovolníků. Tato práce dobrovolníků musí být organizována podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů. Podle Zásad výši této spoluúčasti stanoví příslušný ústřední orgán. Dobrovolníky může vykazovat pouze organizace, které byla udělena akreditace dle § 6 zákona o dobrovolnické službě.

Při plánování spoluúčasti k dotaci na rok 2018 mohou žadatelé v případě zahrnutí práce dobrovolníků kalkulovat se sazbou 138 Kč/hod. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu s názvem „Informace o zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu 2018“.

Podávání informací

Informace o programu podává Lucie Hradecká (hradecka.lucie@vlada.cz, tel.: 234 062 413).

Přílohy

• Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 ve znění Směrnice č. 6/2017 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv

• Informace o práci dobrovolníků

• Návody pro podávání žádostí o dotaci ve webové aplikaci

• Rozpočet projektu – návod k vyplnění

• Pokyn k hodnocení projektů

• Jednací řád dotační komise