Dotace

Předseda Rady vlády pro rovnost žen a mužů ve spolupráci s Úřadem vlády České republiky vyhlašuje dotační řízení na rok 2017 programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Vymezení programu:

Program Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na rok 2017 je určen na výdaje spojené s realizací programů a aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v souladu s Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 a Prioritami a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2016.

Výše dotace a výše spoluúčasti:

Maximální výše dotace určená na projekt není stanovena. Výše dotace včetně dalších finančních prostředků ze státního rozpočtu může činit maximálně 70 % z celkového rozpočtu projektu.

Vymezení žadatelů o dotaci:

O dotaci mohou žádat:

 1. spolek podle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., žadatelem nemůže být pobočný spolek hlavního spolku,
 2. ústav podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ústav“),
 3. obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obecně prospěšná společnost“),
 4. nadace nebo nadační fond podle ustanovení § 306 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nadace“);

Dotaci lze poskytnout žadatelům, kteří mají právní formu uvedenou v příslušných ustanoveních Směrnice upravujících podání žádosti v tomto programu, a kteří byli zřízeni, podle potvrzení vzniku nebo oprávnění k činnosti, alespoň jeden rok před podáním žádosti a mají alespoň jeden rok zkušenosti se stejným nebo obdobným typem aktivit, na které žádají dotaci.

Podmínky dotačního řízení:

Žádost o dotaci se podává pouze na rok 2017 a musí být předložena prostřednictvím webové aplikace postupem dle čl. 19 odst. 1 Směrnice. Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou stanoveny Směrnicí vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv, ve znění pozdějších předpisů, včetně její přílohy č. 6 obsahující Zvláštní ustanovení týkající se programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Příjem žádostí:

Žádost o dotaci na rok 2017 se předkládá s celkovým rozpočtem projektu Úřadu vlády ČR prostřednictvím webové aplikace do 30. září 2016 (aplikace je dostupná pod následujícím odkazem: https://dotace-lidskaprava.vlada.cz/). Žádost musí splňovat všechny podmínky, které jsou obsaženy ve Směrnici, včetně její přílohy č. 6 obsahující Zvláštní ustanovení daného dotačního programu. Předložené žádosti se předkladatelům nevracejí.

Žádost o dotaci, dodatek k žádosti, průběžná zpráva a závěrečná zpráva se vyplňují prostřednictvím webové aplikace. Úřadu se zasílá krycí list vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání žádosti o dotaci, dodatku k žádosti, průběžné zprávy nebo závěrečné zprávy. Tento krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele/příjemce nebo jím pověřenou osobou (v případě podpisu jinou osobou, než je statutární zástupce, přiloží žadatel originál plné moci nebo její ověřenou kopii dle čl. 20). Za včasné podání žádosti o dotaci, dodatku k žádosti, průběžné zprávy nebo závěrečné zprávy se považuje doručení podepsaného krycího listu ve stanové lhůtě. Žádost o dotaci odeslaná pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace bez doručeného podepsaného krycího listu odpovídajícího dané žádosti nebude brána v potaz. Pokud krycí list bude doručen po stanovené lhůtě, bude daná žádost o dotaci vyřazena.

UPOZORNĚNÍ:

Žádost o dotaci, jejíž součástí je i popis projektu, na který je žádána dotace, a jeho celkový rozpočet, se podává prostřednictvím webové aplikace pro administraci dotačních řízení Sekce pro lidská práva Úřadu vlády ČR. Aplikace je dostupná pod následujícím odkazem: https://dotace-lidskaprava.vlada.cz. Jedna žádost může být spojena pouze s jedním projektem.

Žádost o dotaci je zasílána prostřednictvím webové aplikace. Úřadu se zasílá krycí list vygenerovaný webovou aplikací po finálním elektronickém odeslání žádosti o dotaci. Krycí list musí být podepsán statutárním zástupcem žadatele nebo jím pověřenou osobou (v případě podpisu jinou osobou, než je statutární zástupce, přiloží žadatel originál plné moci nebo její ověřenou kopii dle čl. 20 Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 2/2016 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv.

Krycí list se odesílá buď v listinné podobě (nejlépe doporučeně) na adresu:

Úřad vlády ČR
Sekce pro lidská práva – KRP
nábř. E. Beneše 4
118 01 Praha 1 – Malá Strana

Obálku čitelně označte: „ŽÁDOST – Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 2017“

Nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu vlády ČR a zprávu označte „ŽÁDOST – Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů 2017“.

ID datové schránky Úřadu vlády ČR je: trfaa33

Žádosti je možné podávat nejpozději do 30. září 2016 včetně. Za den doručení písemnosti se považuje datum otisku razítka podací pošty na obálce nebo datum otisku razítka podatelny Úřadu. Dokument zaslaný prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky Úřadu se považuje za doručený okamžikem jeho dodání do datové schránky Úřadu.

POZOR!!!
Žádost o dotaci odeslána pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace bez doručeného podepsaného potvrzení o odeslání dané žádosti nebude brána v potaz. Pokud krycí list bude doručen po stanovené lhůtě, bude daná žádost o dotaci vyřazena. Upozorňujeme, že tuto lhůtu nelze prodloužit.

K žádosti žadatel elektronicky připojí:

 1. bankovní identifikaci účtu (tj. kopii smlouvy s bankou nebo kopii potvrzení banky o vedení účtu žadatele), na který má být dotace převedena,
 2. originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo jiný obdobný doklad, pokud jde o případ dle čl. 20
 3. další přílohy, pokud jsou uvedeny ve Zvláštních ustanoveních pro daný dotační program.

Hodnotící komise posuzuje žádosti s využitím hodnocení externích hodnotitelů dle stanovených Kritérií hodnocení žádosti o poskytnutí dotace na program Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, které se týkají záměru projektu a řešení problematických oblastí, odborné úrovně projektu, personálního zajištění projektu a rozpočtu projektu.

Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tedy tzv. podvojné účetnictví).

Žadatel musí být přímo zodpovědný za přípravu a řízení projektu, nesmí působit jako prostředník. Žadatel (v případě podpoření projektu) nesmí z dotace poskytovat finanční prostředky jiným fyzickým nebo právnickým osobám s výjimkou těch, které poskytují výkony a služby spojené s realizací schváleného projektu, a to podle schváleného rozpočtu dotace.

Upozornění pro žadatele o dotaci:

Dne 1. července 2012 vstoupil v platnost zákon č. 171/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Novela upravuje zejména systém poskytování dotací. Dle této novely budou všechny dokumenty, rozhodné pro poskytování dotací, předávány Ministerstvu financí, které je zveřejní na svých internetových stránkách.

Hodnocení žádostí o dotaci:

Příslušný útvar provede administrativní kontrolu žádosti o dotaci, včetně jejích příloh, pokud tato žádost byla Úřadu doručena včas, a to z hlediska dodržení stanovených formálních náležitostí. Při zjištění nedostatků v žádosti nebo povinných přílohách vyzve prostřednictvím webové aplikace žadatele, aby nedostatky do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy odstranil; ve výjimečných případech lze tuto lhůtu prodloužit. Pokud je žádost Úřadu předložena po stanovené lhůtě nebo není žádost kompletní, tj. chybí některá z povinných příloh, aniž by absence byla řádně odůvodněna nebo nejsou-li nedostatky žádosti ve stanovené lhůtě napraveny, příslušný útvar žádost vyřadí a informuje o tom žadatele.

Na dotaci není právní nárok. Dotace nebude přidělena subjektu, členem jehož statutárního orgánu je zaměstnanec, nebo osoba vykonávající pro Úřad činnosti na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v případě, že se tento člen nebo tato osoba podílí anebo se vzhledem ke svému služebnímu nebo pracovnímu zařazení může podílet na dotačním řízení. Při posuzování žádostí o dotaci se bere v úvahu:

 1. úplnost, správnost a celková úroveň zpracování předložené žádosti a projektu podle požadavků zveřejněných na internetové stránce Úřadu,
 2. nakolik předložené projekty směřují k naplnění programů v oblasti lidských práv, uvedených ve vyhlášeném dotačním řízení a dokumentů uvedených v čl. 1 odst. 2,
 3. dostupnost a potřebnost aktivit, včetně místa, pokud je relevantní,
 4. finanční náročnost projektu z hlediska přiměřenosti a hospodárnosti,
 5. jde-li o žadatele, který již v minulosti dotaci obdržel, rovněž jeho dosavadní spolupráce s Úřadem.

Podávání informací:

Informace o programu podává Lucie Hradecká na hradecka.lucie@vlada.cz, tel: 234 062 434 a Lucia Zachariášová na zachariasova.lucia@vlada.cz, tel: 234 062 412.

POZOR! Komunikace s žadateli probíhá prostřednictvím webového rozhraní pro podávání žádostí o dotace.