Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Dotace

Vyhlášení dotačního řízení na rok 2019 v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů

Úřad vlády ČR zveřejňuje dne 19. září 2018 Výzvu k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, čj. 27372/2018-RRP (dále jen „Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace“).

Věcné zaměření Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace a účel dotace:

Dotace v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů pro rok 2019 se poskytuje za účelem podpory aktivit vedoucích k rovnosti žen a mužů, a to zejména v návaznosti na cíle a opatření vytyčené Vládní strategií pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020 (dále jen „Vládní strategie“) a Aktualizovanými opatřeními Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů na rok 2018.

Lhůta pro podání Žádosti

Žádost musí být elektronicky odeslána ve webové aplikaci nejpozději do 19. října 2018.
Krycí list musí být doručen do 24. října 2018.
 

Z programu lze podpořit projekty směřující k řešení problémů, které Vládní strategie identifikuje v následujících oblastech: 

 1. vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích;
 2. rovnost žen a mužů na trhu práce a v podnikání; 
 3. slaďování pracovního, soukromého a rodinného života;
 4. vzdělávání, výzkum a rovnost žen a mužů ve znalostní společnosti;
 5. důstojnost a integrita žen a mužů;
 6. rovnost žen a mužů ve vnějších vztazích;
 7. všední život a životní styl;
 8. horizontální strategické priority, jakými jsou:
 1. genderové stereotypy a vztahy;
 2. legislativa v oblasti rovnosti žen a mužů;
 3. sběr statistických dat;
 4. muži a rovnost žen a mužů;
 5. spolupráce s partnery.

Podrobné informace o průběhu dotačního řízení pro rok 2019 jsou uvedeny ve Výzvě k podání žádosti o poskytnutí dotace, jež je přílohou tohoto článku.

Informace o programu podává Lucie Hradecká na adrese hradecka.lucie@vlada.cz, telefonu +420 234 062 413 či +420 606 080 427.

Přílohy:

Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů, čj. 27372/2018-RRP.

Součástí Výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace jsou tyto přílohy:

 1. Návod k vyplnění rozpočtu projektu
 2. Informace o cenách obvyklých týkajících se zařízení a vybavení pořizovaných z poskytnuté dotace pro rok 2019
 3. Návod k registraci do webové aplikace
 4. Informace o možnosti zahrnutí práce dobrovolníků do spolufinancování projektu
 5. Kritéria formálního a věcného hodnocení žádosti
 6. Odvody za porušení podmínek a povinností při čerpání dotace
 7. Směrnice vedoucího Úřadu vlády ČR č. 8/2018 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv
 8. Formulář Přehledu výstupů projektu
 9. Vzor vyplněného Přehledu výstupů projektu