Aktuality

31. 5. 2017 12:15

Vláda schválila Zprávu za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020

Vláda ČR projednala a schválila Zprávu za rok 2016 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Zpráva 2016“). Zpráva shrnuje vývoj, ke kterému došlo v postavení žen a mužů v ČR za rok 2016. Také shrnuje, jak jej ovlivnila Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020 (dále jako „Strategie“), která je od listopadu 2014 střednědobým strategickým dokumentem vlády ČR pro tuto oblast.

Zpráva 2016 shrnuje, co se odehrálo v oblasti rovnosti žen a mužů v roce 2016 nejen v České republice, ale i na úrovni EU a mezinárodní. Obsahuje rovněž doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jako „Rada“), jakožto poradního orgánu vlády ČR, který průběžně mapuje přijatá opatření a doporučuje jednotlivým resortům další, aby došlo lepšímu a důslednějšímu uplatňování politiky rovnosti žen a mužů.

Rovnost žen a mužů pokládám za pilíř demokratické společnosti. Ze zprávy Světového ekonomického fóra Global Gender Gap Report 2016 nicméně vyplývá, že v mezinárodním hodnocení rovných podmínek pro ženy a muže obsadila Česká republika 77. příčku ze 144 zemí. Česká republika má například dlouhodobě slabé zastoupení žen v politice a neuspokojivá je i jejich pozice v ekonomice. Jsem proto rád, že se v loňském mnoho věcí podařilo,“ řekl ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jan Chvojka.

V roce 2016 vzniklo několik studií zabývajících se domácím násilím a násilím na ženách, včetně studie ekonomických dopadů domácího násilí do veřejných rozpočtů. Byla také řešena otázka platových rozdílů mezi ženami a muži, který je v ČR stále v průměru 22 %. Důležité proto je, že se vládě ČR podařilo schválit zákon o zálohovaném výživném. Dalším z řešení platových rozdílů je i důsledné slaďování práce a soukromí, na jeho podporu například vláda ČR schválila otcovskou. Z dalších aktivit lze vyzdvihnout dotazníkové šetření k sexuálnímu obtěžování, které proběhlo na téměř všech resortech. V současné době jsou připravována konkrétní opatření, jak mu předcházet a jak jej řešit. Významným krokem bylo také zahájení kampaně To je rovnost!, kterou realizuje Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR a je možné se s ní blíže seznámit na webu www.tojerovnost.cz či na Facebooku. Ministerstvo zahraničních věcí pak připravilo akční plán k otázce žen, míru a bezpečnosti, který řeší rovnost žen a mužů v ozbrojených složkách i konfliktech.

V rámci Zprávy 2016 jsou navrženy úkoly, které jsou každoročně ukládány jednotlivým resortům z důvodu důsledného prosazování rovnosti žen a mužů a tzv. gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR. Na základě doporučení Rady byly tyto úkoly aktualizovány či doplněny o nové. Jde například o povinnost resortů sledovat anonymizované statistiky výše platů zaměstnankyň a zaměstnanců, aby bylo možno sledovat rozdíl v platech a předcházet mu. Dále úkol pro Ministerstvo průmyslu a obchodu provést vyhodnocení aplikace metodické informace k rozeznávání sexismu v reklamě ze strany krajských živnostenských úřadů či úkol pro Ministerstvo zahraničních věcí zohledňovat postavení žen v zahraniční rozvojové spolupráci.

Vyhodnocení plnění úkolů v roce 2017 bude následně předmětem Zprávy za rok 2017 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014 – 2020.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie