Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

14. 6. 2023 19:04

Vláda vzala na vědomí Indikátorovou soustavu Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 8. března 2021 č. 269, kterým byla schválena Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 (dále jako „Strategie 2021 – 2030“) byla dne 14. června 2023 vládě ČR předložena Indikátorová soustava Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 (dále jako „Indikátorová soustava“).

Cílem Indikátorové soustavy je podat ucelený přehled o vývoji v oblasti rovnosti žen a mužů, a to za pomoci statistických údajů o postavení žen a mužů v české společnosti. Skrze Indikátorovou soustavu je monitorován pokrok v oblasti rovnosti žen a mužů, a to v rámci cílů, které jsou vytyčeny Strategií 2021 - 2030. Indikátorová soustava tak doplňuje monitoring stavu rovnosti žen a mužů v České republice, který je vládě ČR každoročně předkládán v rámci Zprávy o rovnosti žen a mužů a Zprávy o plnění Strategie 2021 – 2030.

Data Indikátorová soustava čerpá z národních zdrojů, jako je např. Český statistický úřad, Uřad zdravotnických informací a statistiky či ze statistik jednotlivých rezortů, zároveň využívá i mezinárodních zdrojů jako je např. Evropský institut pro rovnost žen a mužů či Eurostat. V rámci Indikátorové sady byla v maximální možné míře využita pravidelně publikovaná data, jejichž vývoj lze sledovat v časové řadě a v mezinárodním srovnání. Stejně tak byly zahrnuty i všechny z hlediska cílů Strategie 2021 - 2030 relevantní indikátory definované Pekingskou akční platformou. Charakter některých cílů nicméně vyžaduje i zařazení nových indikátorů či dat publikovaných dosud pouze nepravidelně.

Indikátorová soustava obsahuje celkem 139 indikátorů monitorující všechna témata Strategie 2021 – 2030 a je členěna do následujících kapitol:

•             Práce a péče

•             Rozhodování

•             Bezpečí

•             Zdraví

•             Poznání

•             Společnost

•             Vnější vztahy

•             Instituce

 

Příprava Indikátorové soustavy probíhala v součinnosti s expertkami a experty na jednotlivé oblasti Strategie 2021 - 2030 a na tvorbu indikátorů pro účely sledování vývoje v daných oblastech, a to na národní i mezinárodní úrovni.

K přípravě Indikátorové soustavy byly na konci roku 2022 uspořádány celkem tři workshopy, jejich cílem bylo seznámení stakeholderů s navrhovanou indikátorovou soustavou, získání zpětné vazby a zjištění možnosti automatizace sběru dat. Každý z těchto workshopů byl zaměřen na odlišnou skupinu stakeholderů, první na rezortní koordinátory a koordinátorky rovnosti žen a mužů, druhý na neziskový sektor a další stakeholdery ze státní správy a poslední byl uspořádán pro věcné útvary ÚV ČR. Dále byly uspořádány 2 kulaté stoly k plnění Strategie 2021 - 2030, kde byly navrhované indikátory konzultovány.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie