Aktuality

10. 11. 2017 10:50

Úřad vlády pořádá mezinárodní konferenci ke sběru dat a výzkumu v oblasti domácího násilí

V rámci českého předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy pořádá Úřad vlády ČR mezinárodní konferenci s názvem Sběr dat a výzkum v oblasti násilí na ženách a domácího násilí: předpoklad pro efektivní tvorby politik, která se uskuteční 14. listopadu 2017 v Lichtenštejnském paláci.

V rámci českého předsednictví Výboru ministrů Rady Evropy pořádá Úřad vlády ČR mezinárodní konferenci s názvem Sběr dat a výzkum v oblasti násilí na ženách a domácího násilí: předpoklad pro efektivní tvorby politik, která se uskuteční 14. listopadu 2017 v Lichtenštejnském paláci. Konference je určena odbornicím a odborníkům, kteří se podílejí na formulaci a naplňování veřejných politik v oblasti prevence násilí na ženách a domácího násilí.

Jsem ráda, že poslední dobou se začíná o domácím násilí a násilí na ženách veřejně mluvit. Naplno se ukazuje, o jak závažný problém se jedná. K diskusi o rozsahu a dopadech těchto forem násilí by měla přispět i naše mezinárodní konference,“ říká náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Martina Štěpánková, která mezinárodní konferenci za-hájí.

Na konferenci dále vystoupí například ředitelka České ženské lobby Hana Stelzerová, zá-stupkyně Rady Evropy Liri Di-Kopaci Michele či odbornice a odborníci ze Španělska, Albánie, Slo-venska či Norska. Domácí či sexuální násilí v České republice zažila každá třetí žena. Obdobnou míru výskytu tohoto násilí potvrzují i zahraniční studie. Ty se přitom zaměřují i na zdravotní, ekonomické či sociální domácí násilí na ženách.

Cílem konference je podpořit výměnu dobré praxe a sdílení zahraničních znalostí v oblasti výzkumu a sběru dat týkajících se násilí na ženách a domácího násilí. Zahraniční vystupující a zástupkyně a zástupci českých institucí se zaměří na roli sběru dat a výzkumů v pre-venci násilí na ženách a ochraně obětí včetně faktoru, jak výzkum v této oblasti může ovlivnit tvor-bu relevantních politik. Konference by měla také přispět k efektivnímu naplňování Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potí-rání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva). Úmluvu Česká republika podepsala v květnu 2016 a aktuálně připravuje její ratifikaci.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty

Fotogalerie [F] fotogalerie