Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

22. 11. 2021 11:44

TZ: V ČR bude otevřeno pět nových center pro oběti domácího a sexuálního násilí

Praha, 22. listopadu 2021 – Policie ČR řeší v průměru 2 případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti denně. Roční ekonomické dopady domácího násilí byly vyčísleny na 14,5 mld. Kč. V České republice přitom v současnosti neexistuje žádná služba specializovaná výhradně na oběti sexuálního násilí a pouze pět pobytových sociálních služeb specializovaných na pomoc obětem domácího násilí. Kapacita těchto služeb je cca 90 lůžek – tedy přibližně 30 rodinných míst pro oběti domácího násilí. Díky programu z Norských fondů administrovanému Ministerstvem financí a Úřadem vlády vznikne celkem 5 nových center pro oběti. Centra budou otevřena v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Mostě a Ostravě. Jedním z nich je i vůbec první specializované centrum pro oběti sexuálního násilí v ČR, které v Praze zřizuje organizace proFem.

Během pandemie covid-19 omezení mobility a zvýšená izolace vystavily ženy vyššímu riziku násilí v intimních vztazích. Kvalitativní výzkum dopadů pandemie covid-19 na osoby ohrožené domácím násilím ukázal, že v pandemii covid-19 vzrostl počet případů domácího násilí o 30 až 40 %.

„V České republice je dlouhodobě akutní nedostatek specializovaných pobytových a krizových služeb pro osoby ohrožené domácím a sexuálním násilím. Specializované azylové domy jsou dostupné jen v Praze a Brně. Centrum pro oběti znásilnění a sexuálního násilí u nás zatím nemáme ani jedno. Přitom například v Belgii či Dánsku je takové centrum v každém regionu. Proto je podpora těchto služeb jednou z priorit programu Lidská práva spolufinancovaného z Norských fondů. V příštím roce by mělo vzniknout pět nových center pro oběti různých forem násilí na ženách,“ říká Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR.

V souvislosti s Mezinárodním dnem proti násilí na ženách (25. 11.) a navazujícími 16 akčními dny proti násilí na ženách vyhlásilo Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Úřadem vlády ČR přesně před rokem výzvu z Norských fondů zaměřenou na podporu specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí s alokací 51 mil. Kč. Z Norských fondů bude nyní podpořeno celkem 5 specializovaných center v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Mostě a Ostravě.

Jedná se o:
1) Centrum pro oběti sexuálního násilí v Praze, organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s.;
2) ROSALIN Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí v Praze, organizace ROSA – centrum pro ženy, z.s.;
3) Centrum pro oběti domácího násilí v Mostě, Oblastní charita Most;
4) Centrum Agáta v Českých Budějovicích, Diecézní charita České Budějovice;
5) Vypořádejme se s porodnickým násilím – Centrum pro pomoc ženám v Ostravě a v Brně, Liga lidských práv.

„Jsem velmi ráda, že v Praze 6 vytvoříme vůbec první specializované centrum pro oběti sexuálního násilí v České republice. V rámci centra budou poskytovány služby určené obětem bezprostředně po útoku: krizová pomoc, krizový pokoj, případně vyšetření a sběr vzorků. Podporu a pomoc zde však najdou oběti sexuálního násilí i po delší době od útoku: specializované sociální poradenství, individuální psychoterapeutické poradenství, skupiny pro oběti sexuálního násilí nebo právní informace. Součástí bude také výslechová místnost. Ta umožní klientkám, které se rozhodnou situaci řešit trestně-právní cestou, absolvovat výslech přímo v Centru. V příjemném a bezpečném prostředí, bez nutnosti dojíždět jinam,“ komentuje Jitka Poláková, ředitelka organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s. Dle aktuálního průzkumu organizace proFem z roku 2021 zažila každá druhá česká žena (starší 18 let) během svého života nějakou formu sexuálního násilí nebo obtěžování.

Na chybějící specializované služby pro osoby ohrožené domácím a sexuálním násilím shodně upozorňují Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030, Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019 –2022 i Analýza dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilí v ČR (MPSV, 2021).

„Cílem projektu ROSALIN je zvýšit dostupnost specializované krizové pomoci pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí. Spustíme provoz nonstop bezplatné telefonní linky pro ženy zažívající všechny formy domácího a genderově podmíněného násilí a zavedeme provoz SOS tlačítek okamžité asistence pro zvlášť ohrožené a znevýhodněné oběti. Zároveň otevřeme Akademii specializované pomoci pro poskytovatele sociálních služeb,“ vysvětluje Branislava Marvánová Vargová, vedoucí služby odborné sociální poradenství organizace ROSA – centrum pro ženy, z.s., a předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách.

Další aktivity Úřadu vlády ČR v oblasti domácího a sexuálního násilí

Odbor rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR vyhlásil na konci října 2021 také novou grantovou výzvu s názvem „Podpora práce s násilnými osobami v případech domácího a genderově podmíněného násilí“ a připravuje se výzva zaměřená na preventivní kampaně. „Vedle pomoci obětem je zásadní také prevence. Proto by z Norských fondů na osvětové kampaně mělo jít dalších 26,5 mil. Kč. Další finanční podporu směřujeme do práce s násilnými osobami. V Česku aktuálně funguje přibližně deset organizací, které poskytují terapie osobám dopouštějícím se partnerského násilí. Tyto programy podpoříme dalšími 18,5 mil. Kč,“ dodává Radan Šafařík

Více informací naleznete na webu: www.tojerovnost.cz nebo na facebooku Odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR: @tojerovnost

Kontakt pro média: Lenka Čermáková, tel.: 722 972 691, e-mail: cermakova.lenka@vlada.cz

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie