Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuality

27. 6. 2023 12:55

Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů diskutovala roli mužů ve veřejném sektoru při prosazování genderové rovnosti

V pondělí 26. června 2023 jednala Pracovní skupina Muži a rovnost žen a mužů (dále jako „Pracovní skupina“), která se sešla po delší časové odmlce.

Členky a členové probrali nové iniciativy, které vznikly v mezidobí od posledního jednání Pracovní skupiny. První část byla tematicky zaměřena na roli mužů v podpoře genderové rovnosti a na oblast potírání genderově podmíněného násilí. Zástupkyně Odboru představila zúčastněným dokument Rady Evropy zaměřený na roli mužů a chlapců v podpoře genderové rovnosti a boji proti násilí na ženách[1]. Dále byla představena iniciativa Ligy otevřených mužů zaměřená na rozvoj kapacit práce s osobami, které se dopouštějí násilí.

V dalším tematickém bloku byla diskutována role mužů ve veřejném sektoru při prosazování genderové rovnosti. V této souvislosti byl prezentován aktualizovaný policy paper Muži a moc ve veřejné sféře, který byl loni představen také na jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Další možná diseminace dokumentu bude otevřena na některém z budoucích jednání Pracovní skupiny.

Členstvo bylo seznámeno s harmonogramem aktualizace Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021–2030. Práce na aktualizaci budou trvat přibližně rok a poradní orgány Rady vlády pro rovnost žen a mužů do ní budou rovněž zapojeny. Členstvo se dále zamyslelo nad tím, jak by mělo být téma mužů a rovnosti v aktualizaci zohledněno, zda průřezově či v rámci samostatné kapitoly.

S ohledem na obnovenou činnost členstvo projednalo také budoucí tematické zaměření a rozšíření Pracovní skupiny o další relevantní aktéry a aktérky v oblasti mužů a rovnosti žen a mužů.

Příští jednání Pracovní skupiny je plánováno na podzim 2023.

 


[1] Rada Evropy. 2023. Guidelines on the place of men and boys in gender equality policies and in policies to combat violence against women.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie