Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace je stálým poradním, iniciativním a koordinačním orgánem vlády České republiky (dále jen "ČR") v oblasti nestátních neziskových organizací (dále jen "NNO"). 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace byla zřízena usnesením vlády z 10. června 1992 č. 428 jako Rada pro nadace, usnesením vlády z 30. března 1998 č. 223 byla poté transformována na Radu vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen "Rada").

Rada soustřeďuje, projednává a prostřednictvím svého předsedy předkládá vládě materiály, týkající se NNO a vztahující se k vytváření vhodného prostředí pro jejich existenci a činnost.

Rada plní zejména tyto úkoly:

 • iniciuje a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se podpory NNO, legislativní a politická opatření, která se týkají podmínek jejich činnosti,

 • sleduje, iniciuje a vyjadřuje se k právním předpisům, upravujícím postavení a činnost NNO, připomínkuje návrhy právních úprav, které mají vztah k NNO,

 • iniciuje spolupráci mezi ministerstvy, jinými správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů,

 • sleduje, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci Evropské unie (dále jen „EU“), o zapojení ČR do EU s ohledem na NNO a o finančních zdrojích s tím souvisejících, spolupracuje s ministerstvy a jinými správními úřady, odpovědnými za spravování finančních zdrojů EU v ČR, pokud se jejich využívání k NNO vztahuje,

 • ve spolupráci s ministerstvy, jinými správními úřady, NNO a dalšími orgány a institucemi, včetně orgánů a institucí ze soukromého sektoru, zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací o NNO a o opatřeních státní politiky, která se NNO týkají, včetně informací o financování činnosti NNO z veřejných a soukromých zdrojů,

 • podílí se na opatřeních ministerstev a jiných správních úřadů, která mají vztah k NNO, zejména na procesu standardizace činností, přidělování akreditací a kategorizaci typů NNO,

 • každoročně do 31. května předkládá výroční zprávu o své činnosti za uplynulý rok.

 

Vymezení pojmů  

Neziskový sektor popisuje formální sektor mezi státem a trhem jako oblast působení soukromých organizací zaměřených na jiné cíle, než je dosahování zisku. Pro identifikaci organizací, které se v tomto společenském prostoru nacházejí, lze využít mezinárodně sdílenou tzv. strukturálně-operacionální definici, která pracuje s vymezením definičních vlastností daných subjektů.

Charakteristické znaky nestátních neziskových organizací (NNO) dle této definice jsou:

 • organizovanost - subjekt je do určité míry institucionalizovaný – formálně zřízený jako právnická osoba, případně se vyznačuje jasnou a stálou organizační strukturou;

 • soukromý charakter a nezávislost na státu - subjekt není součástí státu ani není státem řízený, je soukromoprávní;

 • nerozdělování zisku - zásada nerozdělování zisku je již dána posláním organizace. Neznamená to ale, že subjekt nemůže dosahovat zisku. Zisk nesmí být rozdělen mezi členy, vlastníky či manažery, musí být použít k dosahování poslání organizace;

 • samosprávnost - subjekt není řízen jinou organizací, je schopen se sám spravovat, má svou vlastní vnitřní strukturu;

 • dobrovolnost - subjekt vykovává svou činnost za spoluúčasti dobrovolníků (podpora dobrovolnickými dary, činnost dobrovolníků, dobrovolnictví v řídících orgánech), dobrovolnost také znamená nepovinnou povahu členství v organizacích nebo spolupráce s nimi.

Zdroj: Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030, str. 4-6.

Se stejnými definičními znaky pracuje také Český statistický úřad, který vede tzv. Satelitní účet neziskových institucí, str. 2. Ten však do skupiny NNO řadí i hraniční případy, u nichž aplikace strukturálně-operacionální definice není jednoznačná.

Naopak Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, resp. Strategie spolupráce veřejné správy s NNO na léta 2021 až 2030, navazuje na Státní politiku vůči NNO na léta 2015-2020 a nadále se drží užšího vymezení NNO, které do okruhu sledovaných institucí zařazuje následující soukromoprávní organizace:

*     spolky včetně pobočných spolků podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

*     nadace, nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

*     ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

*     evidované církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

*     obecně prospěšné společnosti, fungující podle již zrušeného zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V některých přehledech evidujeme také: školské právnické osoby podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Ověřit, o jakou právní formu se jedná lze ve veřejném rejstříku nebo v Rejstřících registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob.

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace dále pracuje s definicí zastřešující/střešní NNO, která byla schválena Radou vlády pro nestátní neziskové organizace dne 3. 12. 2015. Jako síť/platforma NNO je vnímáno takové uskupení, které má na rozdíl od střechy neformální podobu a je uspořádáno horizontálně.

Kontaktní adresa

Úřad vlády ČR,
nábřeží Edvarda Beneše 4,
118 01  Praha 1
Telefon: 224 002 111
e-mail: posta@vlada.cz

Sídlo sekretariátu RVNNO:
Úřad vlády ČR
Rytířská 31
110 00  Praha 1

Další kontakty

PhDr. Ing. Pavel Mička

vedoucí oddělení

Telefon: 224 003 974

pavel.micka@vlada.gov.cz

 

Mgr. Hana Fungačová

Telefon: 224 003 966

hana.fungacova@vlada.gov.cz

 

Mgr. Barbora Mičicová

Telefon: 224 003 964

barbora.micicova@vlada.gov.cz

 

Ing. Ludmila Šírová

(dotace)

Telefon: 224 003 965

ludmila.sirova@vlada.gov.cz

 

 

 

 

Připojené dokumenty