Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny


Zákony a nařízení vlády

Základní ochranu práv národnostních menšin v České republice stanoví ústavní zákony - zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů a Listina základních práv a svobod (zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky). Práva příslušníků národnostních menšin upravuje pak zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, který nabyl účinnosti dne 2. srpna 2001, jakož i další zvláštní zákony upravující dílčí práva příslušníků národnostních menšin.


Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- (překlady do národních jazyků/national language versions: Bulgarian - bulharsky, Croatian - chorvatsky, English - anglicky, French - francouzsky, German - německyGreece - řecky, Hungarian - maďarsky, Polish - polsky, Romani - romsky, Russian - rusky, Ruthenian - rusínsky, Slovak - slovensky, Serbian - srbsky, Ukrainian - ukrajinsky).

Nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity (national PDF documents: English version here, Version Francaise ici, Deutsche version hier).