Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Usnesení vlády České republiky k Romům:

  • č. 67 ze dne 10. února 1993 ke zprávě o poradě k romské problematice, kterou inicioval premiér s ohledem na projevy intolerance vůči Romům: Uložilo ministru vnitra přijmout opatření, čelící projevům programového násilí, zřídit poradenskou službu k získání státního občanství a ministru práce a sociálních věcí zpracovat situační zprávu o problematice romské komunity a ve spolupráci s ministrem vnitra zřídit síť poradců pro národnostní menšiny,
  • č. 210 ze dne 28. dubna 1993 k situační zprávě o problematice romské komunity: Téměř všem rezorním ministrům bylo uloženo připravit opatření směřující např. k trhu práce, ke vzdělávání romských dětí, a zpracovat analýzu situace romských dětí jako zvlášť ohrožené skupiny,
  • č. 506 ze dne 8. září 1993 o opatřeních k řešení situace romských dětí a mládistvých: Bylo uloženo ministru školství , ministru práce a soc, věcí a ministru kultury vytvořit systém státních dotací na projekty, týkajcí se rizikových skupin dětí a mládeže, včetně romských,
  • č. 580 ze dne 7. října 1995 k rasově motivovanému násilí: Vláda vylovila pobouření nad rasově motivovaným násilím dne 7. října 1995 v Břeclavi a uložila ministru vnitra a spravedlnosti neprodleně vyšetřit tento trestný čin, postavit pachatele před soud a zpětně informovat vládu o opatřeních, zjištujících účinnější postup státních orgánů při postihu tohoto typu trestných činů,
  • v průběhu roku 1994 a 1995 se otázka Romů objevovala ve všech usneseních týkajících se dotací na vydávání národnostního tisku, zpráv o situaci národnostních menšin a konceptu přístupu vlády k otázkám národnostních menšin v ČR (viz zpráva Romano kurko).
  • usnesení vlády ČR č. 581 ze dne 17. září 1997 o zřízení Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity.
  • usnesení vlády ČR č. 640 ze dne 15. října 1997 o Statutu Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity.
  • usnesení vlády ČR č. 518 ze dne 27. srpna 1997 o poskytnutí finančních prostředků na rekonstrukci objektu určeného pro umístění Muzea romské kultury v Brně.