Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

 

Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny

Činnost Rady, včetně činnosti jejích výborů a pracovních skupin, zabezpečuje sekretariát Rady, který je organizačním útvarem Úřadu vlády ČR. Podrobnosti působnosti Rady a jejího sekretariátu stanoví Statut Rady. Začlenění sekretariátu Rady do organizační struktury Úřadu vlády ČR stanoví Organizační řád Úřadu vlády ČR.

Sekretariát Rady připravuje podkladové materiály pro jednání Rady, zpracovává stanoviska k návrhům zákonů a opatření vlády týkajícím se práv příslušníků národnostních menšin, dále hodnotící zprávy o plnění mezinárodních závazků České republiky v oblasti práv národnostních menšin. Připravuje doporučení k zajištění potřeb příslušníků národnostních menšin, která předkládá vládě, ministerstvům či jiným správním úřadům. Každoročně zpracovává souhrnné zprávy o situaci národnostních menšin na území České republiky apod.


Členové :

PhDr. Andrej S u l i t k a , CSc., vedoucí sekretariátu Rady,
tel.: +420 224 002 618, e-mail: sulitka@vlada.cz

RNDr. Milan P o s p í š i l, tajemník Rady,
tel.: +420 224 002 687, e-mail: pospisil.milan@vlada.cz

Mgr. Martina J i r a s o v á,
tel.: +420 224 002 615, e-mail: jirasova.martina@vlada.cz

Mgr. Eva H o l k o v á,
tel.: +420 224 002 614, e-mail: holkova.eva@vlada.cz


Kontaktní adresa:
Úřad vlády České republiky
Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01  Praha 1 - Malá Strana
 
fax : +420 224 002 581
E-mail: narodnostni.mensiny@vlada.cz