Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

 

Rada je poradním a iniciativním orgánem vlády pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich příslušníků.

Současná Rada je zřízena ve smyslu § 6 zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšiny a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Aktuálně platný Statut Rady schválila vláda usnesením ze dne 15. června 2005 č. 746. Členy Rady jsou zástupci ministerstev (Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí - vždy na úrovni náměstka ministra), dále zástupce Kanceláře prezidenta republiky, zástupce kanceláře Veřejného ochránce práv a zmocněnec vlády pro lidská práva a zástupci dvanácti národnostních menšin - bulharské, chorvatské, maďarské, německé, polské, romské, rusínské, ruské, řecké, slovenské, srbské a ukrajinské. Jednotlivé menšiny mají v Radě jednoho až tři zástupce a celkovým počtem 19 členů tvoří oproti 11 zástupcům orgánů veřejné moci výraznou většinu. V čele Rady stojí člen vlády, kterého na návrh předsedy vlády jmenuje vláda. Členy Rady jmenuje vláda usnesením. Rada má dva místopředsedy - jeden je z řad zástupců veřejné moci a druhý z řad zástupců národnostních menšin.

Rada pro národnosti vlády ČR byla původně formálně zřízena v souvislosti s přijetím ústavního zákona č. 144/1968 Sb., o postavení národností v Československé socialistické republice. Ten v čl. 5 stanovil, že zákony národních rad též stanoví, při kterých zastupitelských sborech a výkonných orgánech se zřizují orgány, které budou zabezpečovat uskutečňování práv národností (účinnost této zákonné normy zrušil ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvádí Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky).
Po listopadu 1989, v podmínkách tehdejší československé federace, schválila vláda ČR usnesením ze dne 13. března 1991 č. 72, k návrhu Statutu Rady pro národnosti vlády České republiky, nový Statut Rady. Jeho platnost zrušilo usnesení vlády ze dne 11. května 1994 č. 259, o schválení Statutu Rady pro národnosti vlády České republiky. Platnost tohoto Statutu Rady zanikla usnesením vlády ČR ze dne 10. října 2001 č. 1034, o zřízení Rady vlády pro národnostní menšiny.

 Aktuální dokumenty:
 

      Návrh na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků (ETS 148), otevřené k podpisu členským státům Rady Evropy ve Štrasburku dne 5. listopadu 1992: usnesení vlády ze dne 7. prosince 2005 č. 1574 s přílohou Prohlášení České republiky týkající se splnění závazků vyplývajících z Evropské charty regionálních či menšinových jazyků; důvodová zpráva; anglický text charty, její český překlad, výkladová zpráva (publikováno 9. prosince 2005).

 

 

        Článek k problematice ratifikace Evropské charty (vyšel v čísle Vyšlo v čísle 46/2005 časopisu Veřejná správa)

 
        Ministerstvo kultury - Výběrové dotační řízení na rok 2006 v programu podpory kulturních aktivit národnostních menšin (publikováno 18. října 2005); formulář projektu
 
        Ministerstvo kultury - Výběrové dotační řízení pro rok 2006 v programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin či v převážné míře v jazycích národnostních menšin nebo o národnostních menšinách ve společnosti; formulář projektu (publikováno 18. října 2005)
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Výběrové dotační řízení pro rok 2005 - III. kolo programu na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy
 
Magistrát hl. m. Prahy, vyhlášení grantového řízení Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2006: program č. 1 (prezentace národnostních menšin), program 2 (publikační činnost), program 3 (propagační a osvětová činnost). (publikováno 15. 8. 2005)
  Kontaktní adresa Sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny : narodnostni.mensiny@vlada.cz