Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Programy podpory a ochrany dětí a mládeže pro rok 1999

     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Programy podpory a ochrany dětí a mládeže pro rok 1999 včetně programu Investice na rok 2000.

     V plném znění budou Programy podpory a ochrany dětí a mládeže na rok 1999 uveřejněny v Učitelských novinách č. 24, které budou expedovány dne 9.6.1998. Nebudou již vyhlašovány k 1.9.1998 v Hospodářských novinách.

     Dotační politika pod tímto názvem je určena pro vymezená občanská sdružení, registrovaná na MV ČR v souladu se zněním zákona ć. 83/90 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších úprav. Další nezbytnou podmínkou je existence a činnost sdružení minimálně po dobu 1 roku, tzn. sdružení bylo registrováno na MV ČR nejpozději 1 rok před předložením žádosti.

     K Programům podpory a ochrany dětí a mládeže se mohou svými projekty přihlásit především občanská sdružení dětí a mládeže a další občanská sdružení, pracující s dětmi a mládeží.

     Za občanské sdružení dětí a mládeže je považováno sdružení, které je takto definováno svými stanovami a alespoň 70 % členů, platících členské příspěvky, jsou občané ČR ve věku do 26 let včetně.

     Občanským sdružením pracujícím s dětmi a mládeží bude poskytována dotace především na akce pro dětí a mládež (tj. na akce nebo činnosti, kterých se zúčastní minimálně 60 % účastníků, kteří jsou občany ČR mladší 26 let).

     Občanská sdružení při školách a školských zařízeních se považují za sdružení, která pracují s dětmi a mládeží, kromě výjimek uvedených v podmínkách jednotlivých programů, resp. podprogramů.

     Občanská sdružení mohou přihlásit své projekty k realizaci jednotlivých Programů do 2. října 1998 na adrese: Institut dětí a mládeže (IDM MŠMT), Sámova 3,101 00 Praha 10.

Pro rok 1999 vyhlašuje MŠMT programy v následujícím členění:

Program
Podprogram

Obsah

1. ZAHRANIČÍ

Mezinárodní výměny a ozdravné pobyty dětí a mládeže

 • A. Přátelství
Reciproční výměny dětí a mládeže s Francií a SRN
 • B. Evropa
Reciproční výměny dětí a mládeže s ostatními státy Evropy
 • C. Zdraví
Ozdravné pobyty zdravotně postižených dětí v zahraničí

2. POROZUMĚNÍ

Cílené aktivity pro děti a mládež

 • A. Životní styl
Ochrana dětí a mládeže před sociálně patologickými jevy
 • B. Pomoc
Pomoc mládeži v obtížných životních situacích, podpora zdravotně postižených
 • C. Tolerance
Podpora aktivit vedoucích k integraci rizikové mládeže, výchovy k toleranci a proti rasismu, xenofobii a antisemitismu

3. VOLNÝ ČAS

Některé volnočasové aktivity pro dětí a mládež

 • A. Talent
Podpora cílené práce s talentovanou mládeží
 • B. Regiony
Akce a provozní náklady mladých sdružení dětí a mládeže (od 100 do 500 členů)
 • C. Mládež
Na akce pořádané občanskými sdruženími především pro neorganizované dětí a mládež
 • D. Školáci
Aktivity pro dětí a mládež pořádané občanskými sdruženími při školách a školských zařízeních

4. PRÁZDNINY

Podpora prázdninové činnosti

 • A. Tábor
Podpora běžných táborů pro zdravé dětí z rodin, prioritně pro letní tábory
 • B. Integrovaný tábor
Tábor i pro dětí z rizikových skupin. dětských domovů nebo těžce zdravotně postižené (alespoň 20% účastníků z postižené populace)
 • C. Ozdravný tábor
Tábor určený pro zdravotně postižené děti

5. PŘÍPRAVA VEDOUCÍCH

Získání odborných znalostí a vědomostí potřebných pro práci s dětmi

 • typ A
Základní výchova vedoucích
 • typ B
Odborná výchova vedoucích pro vedoucí dětských kolektivů - získání odbornosti např. v oblasti prevence sociálné-patologických jevů, zdravotní apod.
 • typ C
Tisk metodických materiálů, sloužících k výchově a mimoškolnímu vzdělávání dětí a mládeže

6. SDRUŽENÍ

Podpora:

 • občanským sdružení dětí a mládeže s celorepublikovou působností a počtem členů více než 500
 • klubových zařízení

Určení jednotlivých programů:

1. Zahraničí

l.A.

Přátelství pouze pro občanská sdružení dětí a mládeže včetně občanských sdružení při školách a školských zařízeních

l.B.

Evropa pouze pro občanská sdružení dětí a mládeže, včetně občanských sdružení při školách a školských zařízeních

l.C.

Zdraví pouze pro občanská sdružení zdravotně postižených
2. Porozumění

2.A., 2.B., 2.C.

pro občanská sdružení dětí a mládeže, pro občanská sdružení pracující s dětmi a mládeží a pro občanská sdružení zdravotně postižených
3. Volný čas

3.A

Talent pro občanská sdružení dětí a mládeže, občanská sdružení pracující s dětmi a mládeží a občanská sdružení zdravotně postižených

3.B.

Regiony pouze pro občanská sdružení dětí a mládeže regionálně působící

3.C.

Mládež občanská sdružení dětí a mládeže, občanská sdružení pracující s dětmi a mládeží a sdružení zdravotně postižených

3.D.

Školáci pro občanská sdružení při školách a školských zařízeních na akce, které nejsou předmětem činnosti školy a školského zařízení a které sdružení po- řádá pro své členy i ostatní děti a mládež
4. Prázdniny

4.A., 4.B., 4.C.

občanským sdružením s výjimkou tělovýchovných a sportovních
5. Příprava vedoucích

5.A., 5.B., 5.C.

pro občanská sdružení dětí a mládeže jak s celostátní, tak i regionální a místní působností
6. Sdružení pouze pro občanská sdružení dětí a mládeže s celorepublikovou působnos- tí. Základní články těchto sdružení o minimálně 5 osobách do 26 let celo- ročně pracují minimálně v 15 okresech (netýká se občanských sdružení dětí a mládeže národnostních menšin). Sdružení musí mít minimálně 500 individuálních členů (u občanských sdružení dětí a mládeže národnostních menšin 100 členů ), platících členské příspěvky. Minimálně 70 % z nich je ve věku do 26 let.
7. Investice 2000 pouze pro občanská sdružení dětí a mládeže, ve výjimečných případech i pro sdružení pracující s dětmi a mládeží

Důležité upozornění:

V Učitelských novinách č.24 bude zveřejněn plný text Programů, nebudou však zveřejněny vzory přihlášky a dalších formulářů, které jsou nezbytnou součástí projektu. Potřebné formuláře včetně úplného znění Programů si může každý zájemce - vždy ale ústředí občanského sdružení - vyžádat za poplatek na Institutu dětí a mládeže, ev. na příslušném okresním či školském úřadě. Ve všech těchto místech budou tyto materiály k dispozici po 26.6.1998.

V Institutu dětí a mládeže bude možná i osobní nebo telefonická konzultace. Poradna pro zpracovatele projektů bude vždy v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 17 hodin v termínu od 1.9.1998 do 2.10.1998 na tel. čísle 02/7174 5866, 02/7174 6098 a na adrese:

IDM MŠMT ČR,
Sámova 3,
101 00 Praha 10

Za jednotlivé Programy zodpovídají

Zahraničí: Michaela Tužilová
Sdružení: Bohuslava Vacková
Příprava ved.: Marie Kánská
Volný čas: Jiřina Bartáková
Prázdniny: Marta Ondrušková
Porozumění: Otakar Jíra
Investice 2000: Bohuslava Vacková