Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

II.

Předkládací zpráva


Usnesením vlády České republiky ze dne 8. ledna 1997 č. 8 o plánu práce vlády na 1. pololetí a o výhledu na 2. pololetí 1997 byl ministr vlády a předseda Rady pro národnosti vlády České republiky pověřen předložit na schůzi vlády

Zprávu o situaci romské komunity v České republice, dále jen "Zpráva". Aktuálnost tohoto úkolu vyplývá především ze skutečnosti, že v procesu transformace společnosti po listopadu 1989 se v postavení příslušníků romské komunity v České republice objevila řada nových problémů. Situace romského etnika se také zkomplikovala po rozdělení ČSFR v roce 1993 a stala se předmětem zvýšené pozornosti a kritiky politiky České republiky ve vztahu k Romům ze strany mezinárodních institucí. Zpráva má sloužit jako podklad pro další kroky směřující ke zlepšení podmínek života romské komunity, k zapojení jejich příslušníků do vzdělávacích a pracovních procesů. Výsledná koncepce by zároveň měla z aktuálního hlediska i s dlouhodobým výhledem napomáhat objektivnějšímu a tolerantnějšímu přístupu majoritní společnosti, což předpokládá systémovou a systematickou práci všech resortů, představitelů veřejné správy, nevládních organizací, romských iniciativ a v neposlední řadě také sdělovacích prostředků.

Vzájemné vztahy romské komunity a majoritní společnosti jsou v rostoucí míře poznamenány interetnickým napětím, které se negativně projevuje ve všech oblastech života společnosti. Řešení romské problematiky (spolu s prevencí interetnických konfliktů na straně majoritní populace) je jednou z cest ke snižování tohoto napětí. Cílem předkládaného materiálu o situaci romské komunity pro schůzi vlády je na jedné straně analýza současných problémů Romů, na druhé straně snaha najít konkrétní opatření, jimiž lze ze strany státu pozitivně ovlivnit další vývoj romské komunity jako organické součásti naší společnosti.

Zpráva se opírá o rozsáhlé pramenné podklady, kterých seznam je uveden v její příloze č. 7, a dále o zkušenosti pracovníků státní správy, samosprávy a nevládních organizací, které vyplynuly z řešení konkrétních problémů Romů, lokálních romských komunit a romských iniciativ na území České republiky. Na přípravě předloženého materiálu se podílela pod garancí pracovníků kanceláře ministra vlády a předsedy Rady pro národnosti vlády ČR skupina složená ze zástupců nevládních organizací a odpovědných pracovníků těch resortů, v jejichž kompetenci je řešení dílčích aspektů romské problematiky.

Předloženou Zprávu o situaci romské komunity projednala Rada pro národnosti vlády ČR na svém zasedání dne 14. srpna 1997 a doporučila k předložení pro schůzi vlády ČR.

Dne 14. srpna 1997 se rovněž setkal předseda vlády ČR s romskou delegací ve věci aktuální situace romské komunity. Jedním z výsledků tohoto jednání byl příslib zřízení orgánu, který by se zabýval záležitostmi romské komunity v rámci Úřadu vlády ČR. V této souvislosti vláda svým usnesením č. 581 ze dne 17. září 1997 rozhodla o zřízení Meziresortní komise pro záležitosti romské komunity a následně svým usnesením č. 640 ze dne 15. října 1997 rozhodla o schválení Statutu tohoto poradního orgánu vlády ČR.

Připomínky jednotlivých resortů byly vypořádány na jednání, které se uskutečnilo dne 28. srpna 1997 za účasti zástupců Ministerstva financí, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury, Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva životního prostředí ze strany státní správy, romská komunita byla reprezentována zástupci romské národnostní menšiny v Radě pro národnosti vlády ČR a dalšími dvěma pozvanými aktivisty.

V souvislosti s doposud vznášenou kritikou zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, v platném znění, je nutné připomenout, že v nedávné době Ministerstvo vnitra České republiky rozhodlo administrovat ustanovení § 11, odst. b) tohoto zákona tak, že bude příslušnou podmínku stanovenou v § 7, odst. 1 písm. c) promíjet bez dalšího zkoumání závažnosti trestného činu. Tím je vyvrácena jedna z přetrvávajících kritik platného zákona o občanství ČR, která byla doposud vznášena mezinárodními organizacemi.

Zpráva o situaci romské komunity v ČR byla předložena pro schůzi vlády dne 10. září 1997. Vláda v diskusi posoudila předloženou Zprávu, neschválila ji a uložila ministru bez portfeje a předsedovi Rady pro národnosti vlády ČR, aby materiál přepracoval, zejména s ohledem na vyhodnocení účinnosti vládou dříve přijatých opatření a formuloval základní problémy a navrhl zřetelná opatření v této oblasti. Na základě jednání s příslušnými resortními ministry byla Zpráva v tomto smyslu dopracována.