Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Židovská komunita

V rámci početně malých menšin přísluší zvláštní místo židovské komunitě, jejíž příslušníci v České republice se však nevymezují jako národnostní menšina, ale jako náboženské a kulturní společenství. Nicméně liberálně orientovaná občanská sdružení příslušníků židovské komunity participují i na programech podpory aktivit příslušníků národnostních menšin, konkrétně židovská kongregace Bejt Simcha jako přidružený člen Federace židovských obcí ČR v rámci programu podpory vydávání periodického tisku (měsíčník Hatikva, vydávaný v roce 2001 a Maskil, vydávaný v roce 2003), zejména pak v oblasti multikulturní výchovy. V rámci grantových programů Ministerstva kultury jsou aktivity židovské komunity podporovány v působnosti odboru muzeí a galerií.

Aktivity

Zástupci židovské menšiny kladou důraz na činnost nestátní instituce Židovské muzeum Praha a Vzdělávací a kulturní centrum.  Specifický program má Památník Terezín, je zaměřen především na výchovu o holocaustu (v souladu s činností Mezinárodního koordinačního výboru pro Holocaust). Program představuje ucelenou řadu odborných seminářů - i mezinárodních - pro pedagogy,  žáky a studenty tuzemských i zahraničních škol. Tato činnost je směřována nejen k poučení o holocaustu, ale i k seznamování se s historickými, náboženskými a kulturními specifiky židovské komunity. Obdobnou úlohu plní pobočka Západočeského muzea v Plzni - Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě-Hartmanicích, Muzeum Orlických hor - Památník Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou, od roku 2000 jsou otevřeny dvě stálé expozice v rekonstruované synagoze v Polné apod. Významnou roli hraje také školství, z veřejných rozpočtů je podporována činnost Mateřské školy R. S. Laudera v Praze. Od roku 1998 je zařazena do sítě škol Základní škola Gur Arje. Jedná se o soukromou základní školu s výukou hebrejského jazyka, zaměřenou na historii a kulturu Židů. V roce 1999 bylo zařazeno do sítě škol také Gymnázium Or Chadaš v Praze.

Odkazy na organizace židovské komunity v ČR


Jiná menšinová společenství

Specifické postavení zaujímají také menšinová společenství migrantů, zejména z asijských zemí. Nejvýznamnější je vietnamská komunita, početně menší je čínská komunita a další skupiny. Z hlediska národnostní příslušnosti mají rozmanitou sociální skladbu skupiny imigrantů z území bývalého Sovětského svazu. Ve vztahu k těmto komunitám je rozvíjen program integrace cizinců, který rozpracoval odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra bylo pověřeno koordinací integrační politiky státu, byla zřízena Komise pro integraci cizinců, v níž byly zastoupeny resorty, nestátní neziskové organizace a organizace cizinců. V roce 1999 přijala vláda také zásadní dokument k programu integrace cizinců.1) Postup realizace přijatých zásad byl pak s ohledem na imigrační situaci v následujících letech upřesňován. Od roku 2003 spadá program integrace cizinců do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. V roce 2003 schválila vláda rovněž zásady politiky vlády v oblasti integrace cizinců.2)1) Usnesení vlády ze dne 7. července 1999 č. 689, o Zásadách koncepce integrace cizinců na území České republiky a o přípravě a realizaci této koncepce.

2)Usnesení vlády ze dne 13. ledna 2003 č. 55, k účinnosti Koncepce integrace cizinců na území České republiky a další rozvoj této koncepce po vstupu České republiky do Evropské unie.