Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny


Mezinárodní dokumenty

dokumenty multilaterální

 Evropská charta menšinových či regionálních jazyků

Evropskou chartu regionálních či menšinových jazyků podepsala Česká republika dne 9. listopadu 2000, ratifikační proces však není uzavřen, a proto jí zatím není vázána.

 Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin

Dokument stanoví v rámci evropských standardů  ochranu práv příslušníků národnostních menšin. Česká republika Úmluvu podepsala dne 28. dubna 1995, ratifikační listina byla uložena u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 18. prosince 1997. Úmluva pro Českou republiku vstoupila v platnost 1. dubna 1998. Český překlad dokumentu je publikován ve Sbírce zákonů České republiky pod č. 96/1998 Sb.

dokumenty bilaterální

Práva národnostních menšin v České republice zohledňují též bilaterální smlouvy a dohody, jimiž je ČR vázána.

  • Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci (uveřejněna pod č. 235/1993 Sb.); viz čl. 8.
  • Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci (uveřejněna pod č. 521/1992 Sb.); viz čl. 20 odst. 1-5 a čl. 21 odst. 1-3.
  • Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci (uveřejněna pod č. 416/1992 Sb.); viz č. 8 odst. 1 až 4.
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o kulturní spolupráci (uveřejněna pod č. 78/2001 Sb.), viz čl. 13.
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy (uveřejněna pod č. 47/2002 Sb.); viz čl. 8.
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti, vědy a školství (uveřejněna pod č. 188/1996 Sb.); viz čl. 8.