Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

9. 7. 2012 10:38

Jednání Rady dne 28. května 2012

Jednání Rady vlády pro národnostní menšiny se konalo dne 28. května 2012 pod vedením Karla Schwarzenberga, prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí.

Program:
1. Jmenování místopředsedy Rady za veřejnou správu
2. Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2011
3. Členství ve výběrových dotačních komisích - obměna členů (změna zástupce slovenské a srbské národnostní menšiny v komisi Ministerstva kultury v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin, změna v komisi v programu na podporu přijímání a rozšiřování informací v jazycích národnostních menšin)
4. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2011
5. K diskusi o členství vietnamské a běloruské komunity v Radě - příspěvky expertů
6. Aktuální stav novelizace zákona č. 128/2000 Sb., o obecním zřízení (informace ministerstva vnitra)
7. Informace o stanovisku Výboru expertů Evropské charty regionálních nebo menšinových jazyků k plnění Charty Českou republikou
8. K výběrovému řízení v programu podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků - rozdělení dotací
9. Různé

--------------------------------------------------------------------------------

Usnesení 116:
Rada doporučuje svému předsedovi, aby do funkce místopředsedy Rady vlády pro národnostní menšiny jmenoval generálního sekretáře ministerstva zahraničních věcí
Ing. Jaromíra Plíška.


Usnesení 117:
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložil vládě k projednání návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2011.


Usnesení 118:
Rada bere na vědomí návrhy změn ve složení Výběrové dotační komise v programu na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin tak, jak byly prezentovány zástupci menšin a resortem kultury a jak jsou uvedeny v záznamu z tohoto jednání.

  • Slovenská menšina: výběrová dotační komise v programu podpory kulturních aktivit: PhDr. Vojtěch Čelko. Výběrová dotační komise programu na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin: Ing. Eva Zajíčková a PhDr. Magdalena Rychlíková.
  • Romská menšina: výběrová dotační komise programu na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin: Miroslav Kováč.
  • Německá menšina: výběrová dotační komise programu na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin: Ing. Richard Neugebauer.
  • Srbská menšina: výběrová dotační komise programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin: Ing. Radko Škorić.

Usnesení 119:
Rada doporučuje svému předsedovi, aby předložil Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2011 na jednání vlády jako informaci členům vlády.


Usnesení 120:
Rada souhlasí s návrhem Hodnotící komise rozdělení dotací v dotačním programu Podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků ze dne 11. května 2012 tak, jak byl přednesen a je přiložen k záznamu z tohoto jednání. Ruší tímto současně předchozí usnesení per rollam č. 115. Seznam zde.


Usnesení 121:
Rada souhlasí, že o návrhu usnesení vyzývajícího ministra financí navýšit objem finančních prostředků dotačním programům týkajícím se národnostních menšin bude hlasovat per rollam.


Usnesení 122:
Rada souhlasí se jmenováním zástupce bulharské menšiny Petra Popova do Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy.

--------------------------------------------------------------------------------

Usnesení 123 (per rollam)

Vychází z usnesení č. 121 z jednání Rady vlády pro národnostní menšiny dne 28. května 2012 (k bodu Různé).


Rada v souladu s doporučením Výboru pro dotační politiku doporučuje svému předsedovi, aby požádal ministra financí o navýšení závazných ukazatelů na grantové programy určené národnostním menšinám v roce 2013 alespoň na úroveň před rokem 2010:
- podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin,
- podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin.
Současně aby ho požádal o navýšení programu podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin v roce 2012 alespoň na 30 mil. Kč. Jinak reálně hrozí zánik celého segmentu národnostně-menšinového života v české společnosti.
Programy byly dlouhodobě podfinancovány, dlouhodobě plánované navýšení jejich objemu nebylo realizováno a nakonec byly postiženy značnými škrty, přičemž další se plánují. Přitom došlo k reálnému navýšení nákladů, DPH i počtu projektů, které je potřeba podpořit. Při vědomí potřeby úspor Rada považuje za nevyhnutné upozornit, že tady způsobují velké škody, včetně zahraničně-politických.
(hlasování 20 ANO, 1 NE, 1 ZDRŽEL SE)


--------------------------------------------------------------------------------
Usnesení 124 (per rollam)

k vyhlášení dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2013

Rada souhlasí s vyhlášením dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2013 ve stejných tematických okruzích jako v roce 2012, a to:
1) Vzdělávací aktivity na všech vzdělávacích stupních nad rámec standardního vyučování, které se zaměřují na výuku menšinového jazyka nebo v něm probíhají. Cílovou skupinou těchto aktivit mohou být jak osoby s menšinovým jazykem jako jazykem mateřským, tak osoby s češtinou jako mateřským jazykem. Aktivity mohou být zaměřené i na vzdělávání pedagogů s cílem podpory menšinových jazyků zejména v prostředí osob s češtinou jako jazykem mateřským. Zvláštní zřetel bude brán na aktivity podporující úctu, porozumění a toleranci mezi různými jazykovými skupinami.
2) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory.
3) Podpora užívání tradičních a správných forem místních názvů v menšinových jazycích. Zvláštní zřetel bude brán na výrobu, instalaci a údržbu tabulí s názvy obcí, jejich částí, ulic a jiných veřejných prostranství a označení budov státních orgánů a územních samosprávných celků.
(hlasování 18 ANO, 1 NE, 10 ZDRŽEL SE)


 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty