Jednání Rady

26. 4. 2016 16:22

Jednání Rady dne 26. dubna 2016

Program:

  1. Výsledky jednání Pracovní skupiny pro problematiku moravské chorvatštiny
  2. Informace o situaci ukrajinských imigrantů
  3. Změna směrnice k dotačnímu výběrovému řízení Úřadu vlády - Programu podpora implementace Evropské Charty regionálních či menšinových jazyků a změna jednacího řádu příslušné komise
  4. Neuspokojivý stav německých hrobů na českých hřbitovech
  5. Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2015, Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny v roce 2015
  6. Komentář ke Čtvrtému stanovisku Poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy ohledně České republiky
  7. Různé.

Usnesení č. 172

Rada svého předsedu pověřuje navrhnout vládě rozšíření ratifikace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků o spisovný chorvatský jazyk s akcentem na podporu gradišťanské jazykové variety chorvatštiny, tak, že se rozšíří prohlášení České republiky, že za menšinové jazyky, jimiž se na jejím území hovoří, a vůči kterým bude uplatňovat ustanovení části II Charty, považuje vedle slovenštiny, polštiny, němčiny a romštiny také spisovný chorvatský jazyk s akcentem na podporu gradišťanské jazykové variety chorvatštiny.

Usnesení č. 173

Rada souhlasí se způsobem hlasování o obsahu dotačního programu podpory implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků pro rok 2017 metodou per rollam. Souhlasí také se způsobem hlasování per rollam o změně Jednacího řádu Poradního orgánu pro hodnocení projektů v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků.

Usnesení č. 174

Rada doporučuje svému předsedovi, aby zřídil dočasnou pracovní skupinu k řešení situace hrobů národnostních menšin na českých hřbitovech při Radě vlády pro národnostní menšiny v ČR. Členy pracovní skupiny jsou zástupci Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva zemědělství, Svazu měst a obcí ČR, Asociace krajů ČR, zástupci německé a ruské menšiny v Radě, zástupce židovské komunity, sekretariát Rady a ředitel oblastního muzea v Chomutově.

Usnesení č. 175

Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek vzešlých na tomto jednání a po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložil vládě k projednání návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2015.

Usnesení č. 176

Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek přednesených na jednání Rady předložil Výroční zprávu o činnosti Rady za rok 2015 na jednání vlády jako informaci členům vlády.

Usnesení č. 177

Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek přednesených na jednání Rady předložil Komentář ke čtvrtému stanovisku Poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Rady Evropy ohledně České republiky k projednání vládě.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X