Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

14. 3. 2006 14:10

Jednání dne 5. března 2002

Program:
1. Návrh statutu Výboru Rady pro dotační politiku a Výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy a jejich jednacích řádů; zřízení výborů
2. Informace k nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity
3. Informace o výběrových dotačních řízeních (MK, MŠMT)
4. Vydávání romských periodik

Usnesení č. 8
a) sekretariát Rady vypracuje konečné znění statutů a jednacích řádů výborů podle při-pomínek členů Rady,
b) členové Rady předloží do 22. března 2002 návrhy na členy obou výborů; o složení členů výborů pak rozhodne Rada na svém příštím jednání.

Usnesení č. 9
Členové Rady – zástupci národnostních menšin zašlou návrhy kandidátů do poradních orgánů příslušných ministerstev za svou menšinu sekretariátu Rady do 22. března t.r.

Usnesení č. 10
a) Rada bere na vědomí informaci o administraci schválených dotací na vydávání periodického tisku příslušníků národnostních menšin s tím, že doporučuje příjemcům dotací projednat podmínky přidělení dotací se zástupcem Ministerstva kultury,
b) doporučuje Ministerstvu kultury předložit obecný návrh podmínek přidělení dotací na příští jednání Rady.

Usnesení č. 11
a) Rada schvaluje zřízení pracovní skupiny pro řešení situace ve vydávání romských periodik,
b) předseda Rady jmenuje Jarmilu Balážovou vedoucí pracovní skupiny pro řešení situace ve vydávání romských periodik.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty