Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

6. 4. 2006 11:19

Jednání dne 4. října 2005

Program:
1. Návrh na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
2. Informace o výběrových dotačních řízeních v roce 2005 a 2006
a) Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin (Ministerstvo kultury)
b) Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin (Ministerstvo kultury)
c) Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
d) Návrh na nominace členů do výběrových dotačních komisí Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
3. Informace o národnostně menšinovém vysílání České televize - aktuální situace
4. Projednání žádosti o finanční podporu na realizaci památníku Řeků v ČR
5. Různé

Usnesení č. 44
Rada schvaluje návrh materiálu přistoupení ČR k ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a žádá svého předsedu, aby - po zapracování připomínek, které byly vzneseny v rozpravě - tento dokument připravil pro meziresortní připomínkové řízení; po jeho vyhodnocení pak pro schůzi vlády.

Usnesení č. 45
Rada doporučuje Ministerstvu kultury a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nominace členů za národnostní menšiny do:
a) Výběrové dotační komise Ministerstva kultury na podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin (seznam viz příloha č. 1 záznamu),
b) Výběrové dotační komise Ministerstva kultury na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin (seznam viz příloha č. 1 záznamu),
c) Výběrové dotační komise Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v programu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (seznam viz příloha č. 1 záznamu).

Usnesení č. 46:
Rada ukládá svému předsedovi, aby požádal 1. místopředsedu vlády a ministra financí, Mgr. Bohuslava Sobotku, o poskytnutí dotace Asociaci řeckých obcí v ČR z vládní rozpočtové rezervy, kapitoly Všeobecná pokladní správa, ve výši 260 tis. Kč, a to jako účelové státní dotace na realizaci památníku Řeků v českých zemích.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty