Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

6. 4. 2006 11:15

Jednání dne 4. května 2005

Program:
1. Návrh Zprávy o situaci národnostních menšin za rok 2004 (termín předložení vládě do 31. května 2005)
2. Návrh Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2004 (termín předložení vládě do 31. května 2005)
3. Informace o přípravě návrhu specifického závazného ukazatele ve státním rozpočtu na rok 2006 na aktivity příslušníků národnostních menšin
4. Různé

Usnesení č. 39
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek a podnětů, přednesených na jednání Rady a po následném meziresortním připomínkovém řízení, předložil návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2004 na schůzi vlády.

Usnesení č. 40
Rada doporučuje MK a MŠMT brát při jednotlivých grantových řízeních v úvahu specifika sdružení národnostních menšin a stanoviska Rady k těmto záležitostem. Rada doporučuje MK a MŠMT zvážit zejména procentuální výši spoluúčasti sdružení národnostních menšin (žadatelů) na celkových nákladech projektů, zejména projektů na vydávání národnostního tisku.

Usnesení č. 41
Rada vlády pro národnostní menšiny doporučuje MK a MŠMT, aby po konzultacích s představiteli národnostních menšin podrobně specifikovala podmínky pro žádosti a vyúčtování dotací určených na podporu vydávání periodik v jazycích národnostních menšin, kulturní a vzdělávací projekty, a aby tyto nebyly v době realizace projektu měněny. Toto je nutné realizovat v dostatečném časovém předstihu před odevzdáním projektů a žádostí o poskytnutí dotace.

Usnesení č. 42
Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek a podnětů, přednesených na jednání Rady, předložil návrh Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2004 na schůzi vlády jako informaci členům vlády.

Usnesení č. 43
a) Rada ukládá svému předsedovi, aby při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2006 navrhl ve spolupráci s ministrem kultury a ministrem financí navýšení položky na podporu programu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin ze stávajících 30 000 tis. Kč na 40 000 tis. Kč a současně navýšení položky na podporu programu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin ze stávajících 8 000 tis. Kč na 11 000 tis. Kč,
b) Rada vlády bere na vědomí informaci zástupce MŠMT a MPSV o plánované výši specifického závazného ukazatele v návrhu státního rozpočtu na rok 2006.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X