Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

17. 3. 2006 13:46

Jednání dne 3. října 2002

Program:
1. Čerpání dotace ze státního rozpočtu na vydávání periodického tisku národnostních menšin za první pololetí 2002
2. Informace o přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2003 - specifické ukazatele zaměřené na aktivity národnostních menšin
3. Vyhlášení konkursů Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na projekty pro rok 2003 - podpora aktivit příslušníků národnostních menšin v ČR (kulturní aktivity, periodický tisk, vzdělávání, integrace příslušníků romské komunity)
4. Informace o připravované rekonstrukci složení Rady
5. Plán činnosti výborů Rady

Usnesení č. 17 (revokováno usnesením č. 18)
Vzhledem ke zjištěným nedostatkům v čerpání dotace ze státního rozpočtu na vydávání periodického tisku národnostních menšin za první pololetí 2002 u periodik Roden glas, Romano kurko, Vesti a Slovenské rozhľady Rada doporučuje poskytovateli dotace Ministerstvu kultury, aby u těchto příjemců dotace vydavatelům periodických tiskovin pozastavil poslední splátku dotace na IV. čtvrtletí roku 2002 a podal návrh na provedení finanční kontroly využití dotace ze státního rozpočtu.

Usnesení č. 18
a) Rada doporučuje poskytovateli dotace Ministerstvu kultury ČR pozastavit příjemcům dotace vydavatelům periodických tiskovin Roden glas, Romano kurko a Slovenské rozhľady poslední splátku dotace na IV. čtvrtletí roku 2002 a podat návrh na provedení finanční kontroly využití dotace ze státního rozpočtu;
b) Rada doporučuje poskytovateli dotace Ministerstvu kultury ČR s příjemcem dotace vydavatelem periodického tisku Vesti nově projednat zjištěné rozpory v čerpání dotace a rozhodl o pozastavení či nepozastavení poslední splátky dotace na IV. čtvrtletí roku 2002; Rada současně žádá poskytovatele dotace, aby ji o svém rozhodnutí informoval.

Usnesení č. 19
Rada ukládá předsedovi Rady v součinnosti s ministrem kultury zapracovat v návrhu státního rozpočtu na rok 2003 v kapitole Ministerstva kultury specifický závazný ukazatel "Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin"; ve výši 36 000 tis. Kč.

Usnesení č. 20
a) bere na vědomí návrhy vyhlášení výběrových dotačních řízení resortů kultury a školství, mládeže a tělovýchovy a ukládá sekretariátu Rady dopracovat znění textu MŠMT společně s jeho zástupcem;
b) pověřuje sekretariát Rady, aby všechny uvedené dokumenty zveřejnil na webové stránce Rady.

Usnesení č. 21
Rada ukládá sekretariátu Rady, aby spolu se záznamem z tohoto jednání Rady rozeslal i informace o všech výborech pro národnostní menšiny, existujících na regionální i lokální úrovni.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty