Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

17. 5. 2007 9:36

Jednání dne 17. května 2007

Program:

1. návrhy na jmenování místopředsedů Rady,
2. Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2006,
3. Výroční zpráva o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2006,
4. dotační programy resortů kultury a školství, mládeže a tělovýchovy na podporu aktivit příslušníků národnostních menšin – návrhy závazných ukazatelů ve státním rozpočtu na rok 2008,
5. návrhy na jmenování členů Výboru Rady pro dotační politiku a Výboru Rady pro spolupráci s orgány samosprávy,
6. návrhy na jmenování členů pracovní skupiny pro národnostně menšinové televizní vysílání,
7. Otázka Domu národnostních menšin v Praze
8. různé.

Usnesení č. 56:
Po projednání v Radě předsedkyně Rady jmenuje tyto místopředsedy Rady:
a) Mgr. Andreu Baršovou, zástupkyni orgánů veřejné správy,
b) Ing. Igora Zolotareva, zástupce příslušníků národnostních menšin.

Usnesení č. 57:
Rada doporučuje své předsedkyni, aby po zapracování písemně zaslaných připomínek a podnětů přednesených na jednání Rady a po vypořádání meziresortního připomínkového řízení předložila návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2006 na schůzi vlády.

Usnesení č. 58:
Rada doporučuje své předsedkyni, aby po jednání Rady předložila návrh Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2006 na schůzi vlády jako informaci členům vlády.

Usnesení č.59:
Rada bere na vědomí informaci Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s tím že:
a) ukládá své předsedkyni, aby ve spolupráci s ministrem kultury a ministrem financí při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2008 navrhla navýšení položky na podporu programu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin ze stávajících 30 000 tis. Kč na 40 000 tis. Kč a současně navýšení položky na podporu programu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin ze stávajících 8 000 tis. Kč na 12 000 tis. Kč,
b) ukládá své předsedkyni, aby ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem financí při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2008 navrhla ponechat položku na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v letošní výši 19 mil. Kč.

Usnesení č. 60:
Předsedkyně Rady jmenuje členy svého Výboru pro dotační politiku a Výboru pro spolupráci s orgány samosprávy tak, jak je uvedeno v příloze tohoto záznamu.

Usnesení č. 61:
Předsedkyně Rady jmenuje členy Pracovní skupiny pro národnostně menšinové televizní vysílání tak, jak je uvedeno v příloze tohoto záznamu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty