Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Jednání Rady

18. 5. 2006 12:46

Jednání dne 17. května 2006

Program

1. Zpráva o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2005
2. Výroční zpráva Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2005
3. Informace o postupu ratifikačního procesu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
4. Podnět Š. Végha k dotačním programům
5. Podnět R. Šulka k poslednímu dílu seriálu ČT Četnické humoresky
6. Reakce přítomných zástupců slovenské menšiny k záznamu z jednání Rady dne 29. března 2006
7. Různé

Usnesení č. 49
a) Zapracovat do návrhu usnesení úkol ministru vnitra provést audit výborů pro národnostní menšiny v obcích, které splňují podmínky zákona o obcích, a současně zhodnotit jejich fungování.
b) Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování podnětů, přednesených na jednání Rady, a po vypořádání meziresortního připomínkového řízení, předložil návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2005 na schůzi vlády.

Usnesení č. 50
Rada doporučuje svému předsedovi, aby předložil návrh Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2005 na schůzi vlády jako informaci členům vlády.

Usnesení č. 51
a) Rada ukládá svému předsedovi, aby ve spolupráci s ministrem kultury a ministrem financí při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2006 navrhl navýšení položky na podporu programu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin ze stávajících 30 000 tis. Kč na 40 000 tis. Kč a současně navýšení položky na podporu programu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin ze stávajících 8 000 tis. Kč na 11 000 tis. Kč,
b) Rada ukládá svému předsedovi, aby ve spolupráci s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy a ministrem financí při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2006 navrhl ponechat položku na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v letošní výši.

Usnesení č. 52

Rada pověřuje Výbor Rady pro dotační politiku vypracováním podkladů, které budou využity při přípravě novelizace nařízení vlády, s ohledem na dotační programy MK i MŠMT (program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, podpory kulturních aktivit a podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy), a to do 15. června 2006.

Usnesení č. 53
Rada pověřuje svého předsedu, aby se obrátil na 1. místopředsedu vlády a ministra financí se žádostí o zpracování novely zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila zvýšení procentuálního podílu státu na dotaci projektům organizací národnostních menšin.

(publikováno dne 29. května 2006)

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Připojené dokumenty