Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Rada vlády pro národnostní menšiny

Jednání Rady v roce 2005 


4. října 2005

Program jednání:

1.   Návrh na ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků;

2.   Informace o výběrových dotačních řízeních v roce 2005  a 2006

a)   Program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin (Ministerstvo kultury),

b)   Program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin (Ministerstvo kultury),

c)      Program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy),

d)      Návrh na nominace členů do výběrových dotačních komisí Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy;

3.   Informace o národnostně menšinovém vysílání České televize - aktuální situace;

4.   Projednání žádosti o finanční podporu na realizaci památníku Řeků v ČR;

5.   Různé. 

 

Usnesení č. 44

Rada schvaluje návrh materiálu přistoupení ČR k ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků a žádá svého předsedu, aby - po zapracování připomínek, které byly vzneseny v rozpravě - tento dokument  připravil pro meziresortní připomínkové řízení; po jeho vyhodnocení pak pro schůzi vlády.

Usnesení č. 45

Rada doporučuje Ministerstvu kultury a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nominace členů za národnostní menšiny do:

a)       Výběrové dotační komise Ministerstva kultury na podporu rozšiřování a přijímání  informací v jazycích národnostních menšin (seznam viz příloha č. 1 záznamu),

b)      Výběrové dotační komise Ministerstva kultury na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin (seznam viz příloha č. 1 záznamu),

c)       Výběrové dotační komise Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v programu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (seznam viz příloha č. 1 záznamu).

Usnesení č. 46

Rada ukládá svému předsedovi, aby požádal 1. místopředsedu vlády a ministra financí, Mgr. Bohuslava Sobotku, o poskytnutí dotace Asociaci řeckých obcí v ČR z vládní rozpočtové rezervy, kapitoly Všeobecná pokladní správa, ve výši 260 tis. Kč, a to jako účelové státní dotace na realizaci památníku Řeků v českých zemích.

 

 

4. května 2005

Program jednání:

1.      Návrh Zprávy o situaci národnostních menšin za rok 2004 (termín předložení vládě do 31. května 2005);

2.      Návrh Výroční zprávy o činnosti Rady vlády pro národnostní menšiny za rok 2004 (termín předložení vládě do 31. května 2005);

3.      Informace o přípravě návrhu specifického závazného ukazatele ve státním rozpočtu na rok 2006 na aktivity příslušníků národnostních menšin;

4.      Různé.

 

Usnesení č. 39:

Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek a podnětů, přednesených na jednání Rady a po následném meziresortním připomínkovém řízení, předložil návrh Zprávy o situaci národnostních menšin v ČR za rok 2004 na schůzi vlády.  

 

Usnesení č. 40:

Rada doporučuje MK a MŠMT brát při jednotlivých grantových řízeních v úvahu specifika sdružení národnostních menšin a stanoviska Rady k těmto záležitostem. Rada doporučuje MK a MŠMT zvážit zejména procentuální výši spoluúčasti sdružení národnostních menšin (žadatelů) na celkových nákladech projektů, zejména projektů na vydávání národnostního tisku.

 

Usnesení č. 41:

Rada vlády pro národnostní menšiny doporučuje MK a MŠMT, aby po konzultacích s představiteli národnostních menšin podrobně specifikovala podmínky pro žádosti a vyúčtování dotací určených na podporu vydávání periodik v jazycích národnostních menšin, kulturní a vzdělávací projekty, a aby tyto nebyly v době realizace projektu měněny. Toto je nutné realizovat v dostatečném časovém předstihu před odevzdáním projektů a žádostí o poskytnutí dotace.

 

Usnesení č. 42:

Rada doporučuje svému předsedovi, aby po zapracování připomínek a podnětů, přednesených na jednání Rady, předložil návrh Výroční zprávy o činnosti Rady za rok 2004 na schůzi vlády jako informaci členům vlády.

 

Usnesení č. 43:

a)      Rada ukládá svému předsedovi, aby při přípravě návrhu státního rozpočtu na rok 2006 navrhl ve spolupráci s ministrem kultury a ministrem financí navýšení položky na podporu programu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin ze stávajících 30 000 tis. Kč na 40 000 tis. Kč a současně navýšení položky na podporu programu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin ze stávajících 8 000 tis. Kč na 11 000 tis. Kč,

b)      Rada vlády bere na vědomí informaci zástupce MŠMT a MPSV o plánované výši specifického závazného ukazatele v návrhu státního rozpočtu na rok 2006.

2. března 2005

Program:

1. Jmenování místopředsedů Rady vlády pro národnostní menšiny;

2. Informace zástupců příslušných resortů o dotačních programech zaměřených na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin, podporu rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin, mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin a multikulturní výchovy a podporu integrace příslušníků romské komunity;

3. Informace o připravované ratifikaci Evropské charty regionálních či menšinových jazyků;

4. Rekonstrukce výborů Rady a dotačních grémií Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
a) Výbor Rady pro dotační politiku,
b) Výbor Rady pro spolupráci s orgány samosprávy,
c) Dotační komise Ministerstva kultury pro program podpory rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin,
d) Dotační komise Ministerstva kultury pro program podpory kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin,
e) Dotační komise Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro program podpory vzdělávání v jazycích národnostních menšin, mimoškolních a volnočasových aktivit dětí a mládeže příslušníků národnostních menšin a multikulturní výchovy;

5. Informace zástupců Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o složení a činnosti poradních sborů pro otázky národnostních menšin;

6. Různé.

Rada nepřijala žádné usnesení.